Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Europeiska stadgan för forskare med riktlinjer för rekrytering av forskare

KTH har tilldelats utmärkelsen ”HR Excellence in Research" som återspeglar KTH:s åtagande att kontinuerligt utveckla sin personalpolitik i linje med europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare. EU Charter & Code utgörs av allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter samt är en grundläggande och gemensam kvalitetsram som syftar till att stärka forskningen i Europa.

EU Charter & Code

EU:s stadga för forskare har tagits fram på initiativ av Europeiska rådet som vill stärka och strukturera den europeiska forskningspolitiken. Idag är 513 europeiska lärosäten anslutna till EU Charter & Code och över 1200 förbereder en anslutning. För KTH innebär detta att man arbetar mot de mål som uttrycks i KTH:s strategiska styrdokument avseende ökad internationalisering och kvalitetssäkring.

Stadgan omfattar 40 principer fördelat på fyra huvudområden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Personalutveckling och karriärstöd

Fördelar med en anslutning

Stärkt internationalisering

Genom att ansluta till EU:s stadga för forskare och arbeta efter dess principer, arbetar KTH mot målet att ytterligare stärka sitt internationella samverkan, mål som är fastställda i KTH:s strategiska dokument.

KTH vill med detta visa sitt intresse för och sin delaktighet i internationellt samarbete samt sitt stöd för utbyte av kunskap och erfarenheter för att främja en positiv utveckling för forskningen i Europa.

Del av Horizon 2020

EU Charter & Code utgör en del av EU:s ramprogram Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation. En anslutning ses som en klar fördel i en hårdnande konkurrens om EU:s stöd och för olika former av samarbeten.

Integrerat kvalitetssäkringssystem med bevarad autonomi

Till stora delar sammanfaller EU Charter & Code med svensk lagstiftning och utgår dessutom från internationella riktlinjer såsom ESG:s principer för kvalitetssäkring (ESG = European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) och The European Code of Conduct for Research Integrity – dvs samma riktlinjer som UKÄ utgår ifrån i utvecklingen av det svenska nationella kvalitetssäkringssystemet.

Det medför att det nationella kvalitetssäkringssystem som KTH arbetar efter, synkroniseras med den kvalitetsram som EU Charter & Code stipulerar.

Dessutom beaktar EU Charter & Code det individuella lärosätets autonomi med avseende på utformning av det egna kvalitetssystemet samt uppsatta mål och ambitioner. Eftersom implementeringen av EU C&C integreras i KTH:s egen kvalitetsarbete undviks därmed merarbete och överlappningar och KTH ges frihet att utforma arbetet efter sina egna förutsättningar.

Implementeringsfasen – integrering i KTH:s kvalitetssystem

I samband med att KTH erhållit utmärkelsen "HR Excellence in Researche" vidtar nu ett implementeringsarbete där stadgans principer ska integreras långsiktigt i KTH:s eget kvalitetsarbete och egna verksamhet. Implementeringsarbetet utgörs av två perioder; EU-kommissionen gör efter 24 månader en utvärdering varefter KTH har 36 månader på sig att implementera en reviderad handlingsplan.

Gapanalysen visar var KTH befinner sig nu och handlingsplanen verktyget för hur KTH ska nå målet.

Alla dokument nedan är på engelska. 

Inledning (pdf 226 kB)

Gapanalys (pdf 217 kB)

Gapanalys översikt (pdf 395 kB)

OTM-R checklista (pdf 202 kB)

Initial handlingsplan 2020 (pdf 319 kB)

Självutvärdering och handlingsplan 2023-2026 (pdf 703 kB)

Implementeringsprocessen HRS4R

Implementeringen följer en obligatorisk process, HRS4R, utarbetad av kommissionen, som ska hjälpa det enskilda lärosätet att implementera stadgan. Processen är indelad i tre huvudfaser.

HRS4R-processen

Förnyelsefasen – upprätthålla och förnya utmärkelsen HR Excellence in Research

Återkommande granskningar görs av EU kommissionen för att upprätthålla och förnya utmärkelsen ”HR Excellens in Research”. Dessa synkroniseras med övrigt kvalitetsarbete och görs vart tredje år, varannan gång med skrivbordsgranskning, varannan gång med besök av kommissionen.

Läs mer om HRS4R på Euraxess webb (engelska)

Mer om EU Charter & Code

Information om Charter & Code finns på Euraxess webb (engelska)

Stadgan hittar du bland Euraxess broschyrer (engelska)

Kontakt