2. Kursbeskrivning och innehåll

Mål Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter inom Newtons mekanik, vågrörelselära och elektrostatik samt tillämpa dessa färdigheter på praktiska problem. Nedan följer en lista över specifika mål som studenterna ska uppfylla efter slutförd kurs:

 

Newtons mekanik:

- Tillämpa Newtons tre rörelselagar för enkla mekaniska system.

- Lösa enkla rörelseekvationer.

- Tillämpa lagen om den kinetiska energin och kraftmomentlagen.

- Lösa harmoniska svängningsproblem med och utan dämpning.

- Rita ut krafter och moment samt ställa upp rörelseekvationer och energisamband för en kropp.

- Använda rörelseekvationer och energisamband för att bestämma t e x hastighet och position som funktion av tiden.

 

Vågrörelselära:

- Redogöra för och tillämpa de grundläggande skillnaderna mellan mekaniska och elektromagnetiska vågor.

- Relatera en verklig harmonisk eller sfärisk vågrörelse till dess matematiska beskrivning.

- Tillämpa grundläggande vågbegrepp som interferens, svävningar, diffraktion, stående vågor och polarisation.

 

Övergripande:

- Tillämpa allt ovanstående för att skapa beräkningsbara modeller av problemställningar hämtade ur verkligheten.

- För högre betyg krävs dessutom att allt ovanstående ska kunna tillämpas inom vitt skilda områden av vågrörelselära och mekanik. Detta inkluderar även tillämpningar som inte har diskuterats under kursens gång.

- Utveckla och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp och metoder inom vetenskapen.

- Utföra och kritiskt bedöma resultatet av några fysikaliska experiment samt redovisa resultaten av dessa i en välskriven och koncis laborationsrapport.

 

Kursinnehåll Mekanik: Vektorer, krafter, inertialsystem, Newtons lagar, arbete, effekt, energi, centralrörelse, masscentrum, tröghetsmoment, partikelsystem och tyngdpunktsrörelse, linjära svängningar, harmoniska svängningar, dämpade svängningar.

Vågrörelselära: harmoniska och sfäriska vågor, vågutbredning, mekaniska vågor, intensitet, reflektion, stående vågor. Elektromagnetiska vågor, polarisation, interferens, Fresnels ekvationer, diffraktion, lasrar, grundläggande geometrisk optik.

 

Kursfordringar och tentamen Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6p) och godkända laborationer (LAB1; 1.5p)

På tentamen får en egenhändigt sammanställd sammanfattning (3 A4-blad fram och baksida) tas med.

Feedback News