Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

NB! The schedule in Social does not work properly. Use TimeEdit directly! Information on upcoming lectures/seminars of the course are posted in the news feed here in Social.

Välkommen till Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT!

Målet med kursen är att skapa en enhetlighet i dina studier och hjälpa dig att bli, inte bara en tekniker, utan en ingenjör. Att vara en ingenjör innebär inte bara att man lärt sig en hel del teknisk kunskap utan att man kan använda den för att lösa olika slags problem tillsammans med andra, såväl som för andra. Det kräver att du lär dig grunderna för hur du skall tänka och förhålla dig för att kunna arbeta på ett grundläggande ingenjörsvetenskapligt sätt. Kursen förbereda dig också genom att ta upp andra saker du behöver kunna/känna till under din utbildning och som ingenjör som inte direkt tas upp i andra kurser. De här kunskaperna/förhållningssättet är en viktig del i examinationen av de examensarbeten som ingår i utbildningen. 

" Sveriges främsta konkurrensmedel måste vara kvalitet. Våra ingenjörer måste vara bättre på att samarbeta, bättre på innovation och bättre på entreprenörskapet. [än ingenjörer runt om i världen]"
Källa: Sex utmaningar för ingenjörsutbildningen, Ingenjören Nr 4 2012.

Att samhället och de som anställer ingenjörer i allt högre grad ställer andra krav på förmåga att tillämpa kunskaper och förmågor som går utöver de rent tekniska finns mycket evidens för. Se till exempel följande artikel baserad på studier i USA och Storbritannien: länk till artikeln http://www.bbc.com/capital/story/20151118-this-is-the-real-reason-new-graduates-cant-get-hired texten BBC - Capital - This is the real reason new graduates can’t get hired.html

Om vetenskapliga metoder

Lite förenklat kan man säga att en vetenskaplig metod beskriver hur du skall arbeta för att resultaten av de undersökningar, utvärderingar eller design av nya tjänster/produkter du gör skall bli så korrekta och tillförlitliga som möjligt. De beslut du tar och vad du gör skall så långt möjligt baseras på fakta som kan styrkas och de skall alltid kunna motiveras och beskrivas så väl att de utan problem kan upprepas.

Det kan i sammanhanget vara värt att notera att du i utbildningen också kommer att stöta på andra typer av metoder som t.ex. projektledningsmetoder som i sig inte är vetenskapliga metoder utan metoder för att effektivt driva projekt.

Kursupplägg

Kursen löper under år 1-3 och består av:

  • periodvisa reflektionsseminarier med lärarledda grupper
  • fyra moduler med ingenjörskunskap
  • studiebesök

En grafisk översikt av hur kursen löper över utbildningens tre första hår hittar du här Kursöversikt.pdf

Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsutbildningen i informationsteknik.

Robert Rönngren, PA CINTE

Welcome to the course of Engineering Skills for ICT! (TCOMK)

The goal for the course is to provide coherence to your studies and help you to become, not only a technician, but also an engineer. Being an engineer does not only imply adopting a lot of technical knowledge, but also to apply it to be able to solve different sorts of problems, to be able to work together with others, and work for others.  

 The course runs over years 1-3 and consists of four period per year, which includes:

  • period wise group reflection seminars monitored by teachers
  • four modules with engineering knowledge
  • study visits 

" Sweden’s primary competitive tool must be quality. Our engineer must be better at cooperation, better at innovation and better at entrepreneurship [than engineers in the surrounding world ]"
 Source: Six challenges for engineering education, Engineer N4 2012 (swe) or similar (Källa: Sex utmaningar för ingenjörsutbildningen, Ingenjören Nr 4 2012.)

The course the starts in Autumn 2014 and all elements will be implemented and carried out by academic year 16/17. Therefore, it is particularly important that you, as a student, and teachers of the course actively help us and contribute feedback to the teaching team, at an early phase!

The course is only open to students in the Bachelor of Science Information and Communication Technology.

Jiajia Chen, main teacher II1304, Robert Rönngren, course coordinator, PA CINTE

Lärare

Nästa schemahändelse

Fre 18 maj 13:00-15:00 Seminarium Plats: Ka-303

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter