Presentation och opponering

Alla examensarbeten redovisas muntligt under presentationsdagar ungefär en gång per läsperiod (se separat schema).

Ventileringsseminariet

Vid Civilingenjör och lärare tillämpar vi principen om det muntliga seminariet som ett tillfälle för ventilering av arbetet. Skillnaden mellan ventileringsseminarier och de klassiska försvaren är att du efter ventilering har möjlighet att förbättra din skriftliga rapport innan den lämnas till examinator för slutlig bedömning.

Det betyder att syftet med seminariet är att du skall visa förmåga att muntligt redogöra för, diskutera och kritiskt reflektera över ditt i forsknings- och utvecklingsarbete. Som författare är din roll att stå upp för ditt arbete men också vara öppen för och reflektera över andras synpunkter.

Ungefär 2 veckor före ventileringsseminariet (stäm av tiden med handledare/examinator) lämnas rapporten till examinatorn, opponenten(erna) och handledarna. Den skriftliga rapporten skall då vara fullständig. Observera att handledare bedömer om rapporten uppfyller kraven för att få presenteras. En ventilering kan bli framskjuten om inte alla krav är uppfyllda.

Disposition

Ventileringen av ett examensarbete tar ungefär 60 minuter och består ofta av dessa fyra delar.

  1. Författaren(arna) gör en muntlig presentation av sitt arbete. (15 min)
  2. Opponenter redovisar sin opponering och ställer frågor. (ca 30 min)
  3. Examinator ställer frågor. (ca 10 min)
  4. Frågor från allmänheten. (ca 5 min)

Seminariet leds vanligen av examinatorn.

Vid ventileringen skall minst författaren(arna), opponenten(erna) och examinatorn vara med. Någon av handledarna bör vara med men det är inte ett krav. Dessutom är uppdragsgivare (extern handledare), släkt och vänner varmt välkomna att vara med.

Presentationen av arbetet

Syftet med presentationen av examensarbetet är göra en introduktion inför opponeringen/granskningen.

Presentationen skall i första hand planeras utifrån att seminariedeltagarna har läst din text men kan även involvera en kortare mer populärvetenskaplig framställning i syfte att presentera ditt arbeta för släkt och vänner. Vid presentationen skall ämnesområdet, syfte/frågeställning, design och metod, resultat samt slutsatser beskrivas på ett kortfattat och välstrukturerat sätt. Vanligt är att en presentationsmjukvara (t.ex. Microsoft Power Point) används som stöd. Den tid som används för presentationen bör vara 15 minuter.

Olle Bälter på CSC-skolan har tagit fram en samling korta filmer och skrivna råd för den som vill ha hjälp med presentationsteknik.

Opponering

Syftet med opponeringen är dels att opponenten skall visa förmåga att sätta sig in i och utvärdera ett annat akademiskt arbete, dels att ge återkoppling som kan förbättra det akademiska arbetet.

Som opponent skall du

  • kritiskt granska den rapport du fått,
  • särskilt fundera över problemställningen, syfte, metodval samt analys och tolkning/utvärdering av resultat samt slutdiskussion,
  • i rapporten markera när du hittar skrivfel, andra småfel, sådant du inte förstår och sådant du undrar över,
  • skriva ett oppositionsprotokoll,
  • muntligt presentera ditt allmänna omdöme om rapporten och examensarbetet på cirka 5 minuter efter det att författaren presenterat sitt arbete,
  • därefter ställa frågor till rapportförfattaren; du ställer några av de frågor du formulerat i oppositionsprotokollet, men det kan också hända att presentationen ger upphov till nya frågor

Före ventileringsseminariet skall du som är opponent noggrant sätta dig in det arbete som du skall opponera mot. Det gör du genom en grundlig genomläsning och analys av den skriftliga rapporten.

Under ventileringsseminariet är din uppgift att i dialog med författarna granska examensarbetet och den skriftliga rapporten. Dina synpunkter på arbetet skall vara både positiv och negativ och skall syfta till att förbättra den skriftliga rapporten.

Är ni två opponenter på samma examensarbete gör ni var sin egen självständig genomläsning och analys av arbetet samt upprättar individuella oppositionsprotokoll men kan sedan samarbete om upplägg för oppositionen vid seminariet.

Oppositionsprotokoll

Oppositionsprotokollet fylls i av opponenten och läggs upp på Canvas före ventileringen. Efter ventileringen mailar du protokollet till rapportförfattaren.

Efter seminariet

Efter ventileringsseminariet går författaren(arna) igenom de kommentarer och synpunkterna från framkom under seminariet och arbetar in dem i rapporten. Examinator kommer också ge anvisningar för vad som behöver korrigeras. När rapporten är helt klar görs slutlig inlämning till examinator som sätter betyg.

Teacher Stefan Stenbom created page 30 May 2016

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 4 June 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News