För handledare och examinator

På denna sida samlas specifik information riktad till de som är handledare och examinatorer.

Krav på examensarbetet

Samtliga studenter på programmet:Civilingenjör och lärare skriver sitt avslutande examensarbete i teknik och lärande på avancerad nivå. Det innebär att examensarbetet skall uppfylla både kraven för en utbildning till civilingenjör (teknik) och kraven för utbildning till gymnasielärare (lärande). Studenterna får genomföra sitt examensarbete enskilt eller i par med en annan student som läser samma kurs.

Bedömningen av examensarbeten görs med stöd av kursplanens mål för respektive kurs och KTH:s centrala mål.

Mål o kriterier.pdf

Kursplan LT200X-2019.pdf

Handledare

Handledarna utses av kursansvarig: På Civilingenjör och lärare har varje examensarbete två handledare där den ena handledaren har ämnes- och handledarkompetens inom teknik/matematik/kemi/fysik och den andra inom lärande. Dessa handledare är oftast anställda av KTH eller Stockholms universitet. Sedan kan man om man vill ha en s.k. extern handledare som är en anställd av ev. uppdragsgivare. Den externa handledaren besitter ofta en stor kompetens inom området för din uppgift men har ingen formell roll i examensarbetskursen. Handledarna utses av kursansvarig.

Anvisningar för handledningen

Handledares övergripande uppgift är att genom sin handledning vägleda studenten genom processen samt att säkerställa att examensarbetet har den kvalitet som krävs för att bli godkänt. Det är viktigt att studenten och de två handledarna på ett tidigt stadium stämmer av formerna för arbetet, eftersom rutiner och traditioner kring examensarbeten skiljer sig åt mellan institutioner och lärosäten.

Observera att den specifikation som studenten lämnat in vid antagning skall ses som ett första utkast och utgångspunkt för er handledning men den behöver oftast konkretiseras och förfinas.

* Vi tillämpar enskild handledning eller grupphandledning efter behov och möjligheter.

* Det är handledarna och studenten själva som tillsammans bestämmer om formen för handledningen.

* Arrangera ett möte mellan studenterna, handledarna, ev. uppdragsgivare och examinatorn vid arbetets start för att stämma av formerna för arbetet.

* Handledarena skall kontrollera att förslaget till examensarbetsuppgift uppfyller kraven för ett examensarbete inom teknik och lärare på avancerad nivå innan det lämnas till kursansvarig.

* Det är starkt rekommenderat att handledare besöker en extern uppdragsgivare för att stämma av arbetet.

* Håll kontakten med studenten/studenterna – ha t.ex. kortare avstämningar varannan vecka.

* Anmäl till examinatorn och kursansvarig om exjobbarens tidsplaner inte håller.

* Diskutera rapportens disposition och innehåll med exjobbaren. 

* Rekommendera studenten när arbetet anses färdigt att ventilera

Examinatorns uppgift

Krav på examinator är att den skall inneha läraranställning på KTH och anses ha examinatorskompetens inom både teknik och lärande. Examinatorn skall grunda sin bedömning på kursplanens mål och KTH:s centrala mål (se ovan). Bedömningen skall baseras på den skriftliga exjobbsrapporten, ventileringsseminariet, studentens opposition av annat arbete samt processen vid examensarbetet (vilken inhämtas via handledarna). Vid godkännande skall examinatorn fylla i blanketten resultatrapport enligt anvisningar på blanketten.

Kursadministration

Antagning och kursregistrering: Studenten ansöker om att gå exjobbskursen genom att lämna in en exjobbsspecifikation på Canvas. Antagning sker manuellt av studievägledare i samband med kursstart. 

Resultatrapport

För att studenten skall betygrapporteras på kursen skickas blanketten resultatrapport och exjobbsrapporten (PDF-fil) till kursansvarig. Examinatorn är ansvarig för att upprätta detta dokument.

Ekonomisk ersättning till handledare och examinator I normalfallet fördelas sedan HST-HPR så att

* 1/3 av genererad HST- och HPR-ersättning ska gå till vardera handledares institution.

* 1/3 av genererad HST- och HPR-ersättning ska gå till examinators institution.

Externa biträdande handledare vid företag, skola el dyl ersätts inte.

För anställda på KTH

Ersättning för anställda vid KTH rekvireras från institutionen för Lärande, KTH. Internfaktura skickas när examensarbetet är helt avslutat, opponering genomförts och studenten är examinerad.

Vänligen ange REF LENNHOLM KTHITM, namn på handledare och/eller examinator som fakturan avser studentens namn och personnummer.Feedback News