Hoppa till huvudinnehållet

EA250X Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Denna kurs riktar sig till den som endast ska ta ut civilingenjörsexamen, inte masterexamen. Examensarbete, också benämnt självständigt arbete, syftar till att studenterna ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan EA250X (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag, så att detta kan godkännas av examinator. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. 
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet. 
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på avancerad nivå.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • visa fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen,
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information,
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt utvärdera detta arbete,
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt identifiera behovet av ytterligare kunskap,
 • på svenska eller engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
 • inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället,
 • inom ramen för det specifika examensarbetet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling ska beaktas,
 • inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet.

i syfte att

 • kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, enligt de nationella målen för civilingenjörsexamen och teknologie masterexamen i högskoleförordningen. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, innefattande kurser som är relevanta för examensarbetet, inklusive en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen vara avklarade.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO1 ingår

 • individuell plan för examensarbete
 • förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie
 • skriftlig rapport med sammanfattning/abstrakt på både svenska och engelska
 • muntlig presentation
 • självvärderingsrapport
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå

Övriga krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture John Folkesson

Profile picture Patric Jensfelt

Profile picture Christian Smith

Profile picture Hedvig Kjellström

Profile picture Petter Ögren

Profile picture Patrik Hilber

Profile picture Jonas Mårtensson

Profile picture Lina Bertling Tjernberg

Profile picture Bo Wahlberg

Profile picture Lars Nordström

Profile picture Magnus Jansson

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Mats Bengtsson

Profile picture Sten Ternström

Profile picture Martin Norgren

Profile picture Tomas Karlsson

Profile picture Mikael Johansson

Profile picture Göran Stemme

Profile picture Elling W Jacobsen

Profile picture Stefan Östlund

Profile picture Danica Kragic Jensfelt

Profile picture Karl Henrik Johansson

Profile picture Håkan Hjalmarsson

Profile picture Mikael Skoglund

Profile picture Gunnar Karlsson

Profile picture Hans-Peter Nee

Profile picture Slimane Ben Slimane

Profile picture Wouter Metsola van der Wijngaart

Profile picture Gustav Henter

Profile picture Ragnar Thobaben

Profile picture Nathaniel Taylor

Profile picture Hans Edin

Profile picture Mikael Amelin

Profile picture Mehrdad Ghandhari Alavijh

Profile picture Staffan Norrga

Profile picture Niclas Roxhed

Profile picture Mathias Ekstedt

Profile picture Frank Niklaus

Profile picture Joakim Jaldén

Profile picture Ana Rusu

Profile picture Josephine Sullivan

Profile picture Jonas Beskow

Profile picture Pontus Johnson

Profile picture Anders Västberg

Profile picture Markus Flierl

Profile picture Rajeev Thottappillil

Profile picture Tobias Oechtering

Profile picture Joachim Oberhammer

Profile picture Viktoria Fodor

Profile picture Daniel Månsson

Profile picture Henrik Sandberg

Profile picture Gabriel Skantze

Profile picture Ming Xiao

Profile picture Markus Hidell

Profile picture Joakim Gustafsson

Profile picture György Dán

Profile picture Mårten Björkman

Profile picture Saikat Chatterjee

Profile picture Cristian Rojas

Profile picture Kristinn Gylfason

Profile picture Pawel Herman

Profile picture Carlo Fischione

Profile picture Cicek Cavdar

Profile picture Dimos Dimarogonas

Profile picture Alexandre Proutiere

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Profile picture Hossein Azizpour

Profile picture Mohammad Reza Hesamzadeh

Profile picture Marley Becerra Garcia

Profile picture Florian Pokorny

Profile picture Atsuto Maki

Profile picture Gabor Fodor

Profile picture James Gross

Profile picture Luca Peretti

Profile picture Jana Tumova

Profile picture Oscar Quevedo Teruel

Profile picture Arvind Kumar

Profile picture Anna Herland

Profile picture Marina Petrova

Profile picture Iolanda Dos Santos Carvalho Leite

Profile picture Jörg Conradt

Profile picture Bobby Lee Townsend Sturm JR

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EA250X

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd