Till innehåll på sidan

Examensarbeten

Information om examensarbeten vid INDEK

Examensarbete vid INDEK vårterminen 2024

Ansökan om att skriva examensarbete (masternivå) vid INDEK vårterminen 2024 är stängd. Om du har frågor angående din ansökan, kontakta Bo Karlson på bo.karlson@indek.kth.se .

Att skriva examensarbete vid INDEK (30 hp)

Examensarbetet utgör den viktiga slutpunkten på dina studier på KTH och utgörs av en akademisk uppsats som du skriver, presenterar och får bedömd. Det är alltså ett vetenskapligt arbete som lärare på INDEK handleder, bedömer och betygsätter. Examensarbetet utgår från dig som student och vi förväntar oss att du genomför arbetet på ett aktivt och självständigt sätt.

Examensarbetet skrivs individuellt eller två och två, aldrig fler. INDEK rekommenderar att du skriver tillsammans med en annan student, men du har full frihet att arbeta ensam om du vill. Anledningen till att vi rekommenderar att examensarbetet skrivs i par är att vi av erfarenhet vet att det har stora fördelar, främst vad gäller kvaliteten på det utförda arbetet. INDEK kan tyvärr inte hjälpa dig att hitta någon annan student att skriva tillsammans med.

De flesta studenter skriver sitt examensarbete i samarbete med ett företag eller annan organisation. Inriktning och problemformulering görs självständigt men i dialog med handledaren och uppdragsgivaren på företaget. Samarbetet med företaget tar du själv det fulla ansvaret för.

Det går normalt bra att skriva examensarbetet utomlands men det är viktigt att du förankrar detta med INDEKs studierektor eller annan lärare på institutionen.

Vid allmänna frågor om att skriva examensarbeten vid INDEK, kontakta institutionens studierektor: Bo Karlson, bo.karlson@indek.kth.se

Vid specifika frågor om ämnesområden för examensarbeten vid INDEK, kontakta någon av kontaktpersonerna nedan.

Ämnesområden för examensarbeten vid INDEK (30 hp)

Industriell ekonomi är ett mycket stort ämnesområde. Tack vare den breda kompetens som finns på INDEK kan vi erbjuda examensarbeten inom ett stort antal områden. I listan nedan hittar du kontaktpersoner inom olika ämnesområden. Utöver dessa kontaktpersoner finns flera andra lärare och forskare på INDEK som handleder examensarbeten. Kontaktuppgifter till INDEKs personal finner du på Personal vid INDEK .

Områden med handledningskompetens vid INDEK

 1. Ekonomistyrning, kalkylering och redovisning (Eng: Management control and accounting)
  Kontaktpersoner:
  Bo Karlson bo.karlson@indek.kth.se

  Christian Thomann christian.thomann@indek.kth.se
  Mohammad Akhbari mohammad.akhbari@indek.kth.se
   

 2. Företagsfinansiering och finansiell ekonomi (Eng: Corporate finance and financial economics)
  Kontaktperson:
  Christian Thomann christian.thomann@indek.kth.se
  Petter Dahlström petter.dahlstrom@indek.kth.se
   
 3. Nationalekonomi (mikro och makro) (Eng: Micro and macro economics)
  Kontaktpersoner:
  Hans Lööf hans.loof@indek.kth.se
  Per Thulin per.thulin@indek.kth.se
  Kristina Nyström kristina.nystrom@indek.kth.se
   
 4. Organisering och organisationer (Eng: Organizing and organizations)
  (inkl. organisationsteori, organisationsförändring, sociala medier, kunskapsdelning, företagsetik, projektledning, ledarskap, HRM, arbetsvetenskap)
  Kontaktpersoner:
  Monica Lindgren monica.lindgren@indek.kth.se
  Åsa-Karin Engstrand asa-karin.engstrand@indek.kth.se
  Anna Jerbrant anna.jerbrant@indek.kth.se
  Maksim Miterev maxim.miterev@indek.kth.se
  Matti Kaulio matti.kaulio@indek.kth.se
   
 5. Varu- och tjänsteproduktion och försörjningskedjor (Eng: Operations and supply chains)
  (inkl. produktionsstyrning, produktionsledning, logistik, riskhantering)
  Kontaktpersoner:
  Jannis Angelis jannis.angelis@indek.kth.se
  Luca Urciuoli luca.urciuoli@indek.kth.se
  Pernilla Ulfvengren pernilla.ulfvengren@indek.kth.se
   
 6. Innovation (Eng: Innovation)
  (ledning och styrning av FoU, technology management, produkt-utveckling)
  Kontaktpersoner:
  Lars Uppvall lars.uppvall@indek.kth.se
  Mats Engwall mats.engwall@indek.kth.se
  Cali Nuur cali.nuur@indek.kth.se
  Philip Kappen philip.kappen@indek.kth.se
   
 7. Entreprenörskap (Eng: Entrepreneurship)
  Kontaktpersoner:
  Terrence Brown terrence.brown@indek.kth.se
  Henrik Blomgren henrik.blomgren@indek.kth.se
  Kristina Nyström kristina.nystrom@indek.kth.se
  Per Thulin per.thulin@indek.kth.se
  Philip Kappen philip.kappen@indek.kth.se
   
 8. Marknadsföring (Eng: Marketing)
  Kontaktpersoner:
  Terrence Brown terrence.brown@indek.kth.se
  Henrik Blomgren henrik.blomgren@indek.kth.se
  Mana Farshid mana.farshid@indek.kth.se
   
 9. Industriell utveckling och förändring (Eng: Industrial development and transformation)
  Kontaktpersoner:
  Niklas Arvidsson niklas.arvidsson@indek.kth.se
  Emrah Karakaya emrah.karakaya@indek.kth.se
  Andreas Feldmann andreas.feldmann@indek.kth.se
  Pernilla Ulfvengren pernilla.ulfvengren@indek.kth.se
   
 10. Energisystem ​(Eng: Energy systems)
  Kontaktpersoner:
  Fabian Levihn fabian.levihn@indek.kth.se
  Frauke Urban frauke.urban@indek.kth.se

  Särskilt viktiga aspekter som skär över ”områden med handledningskompetens vid INDEK”
   

 11. Hållbarhet (Eng: Sustainability)
  Kontaktpersoner:
  Andreas Feldmann andreas.feldmann@indek.kth.se

  Emrah Karakaya emrah.karakaya@indek.kth.se
  Pernilla Ulfvengren pernilla.ulfvengren@indek.kth.se
   

 12. Digitalisering (Eng: Digitalization)
  Kontaktpersoner:
  Jannis Angelis jannis.angelis@indek.kth.se
  Mats Engwall mats.engwall@indek.kth.se
  Henrik Blomgren henrik.blomgren@indek.kth.se
  Niklas Arvidsson niklas.arvidsson@indek.kth.se
  Emrah Karakaya emrah.karakaya@indek.kth.se
  Mattias Wiggberg mattias.wiggberg@indek.kth.se
   

 13. Jämställdhet, mångfald, lika villkor, JML (Eng: Equality, equal treatment, diversity)
  Kontaktpersoner:
  Monica Lindgren monica.lindgren@indek.kth.se
  Johann Packendorff johann.packendorff@indek.kth.se
  Åsa-Karin Engstrand asa-karin.engstrand@indek.kth.se

Ansökan om att skriva examensarbete vid INDEK (30 hp)

Vi startar en omgång examensarbeten vid början av vårterminen och en omgång vid början av höstterminen. Det går inte att starta vid någon annan tidpunkt. Vill du skriva ditt examensarbete under vårterminen ska du lämna in en ansökan till INDEK ungefär i slutet av november. Vill du skriva ditt examensarbete under höstterminen ska du lämna in en ansökan till INDEK ungefär i början av juni. Exakta datum publiceras i god tid innan respektive deadline. Du ansöker alltså inte till examensarbetskursen via antagning.se.

Vi erbjuder möjligheten att skriva examensarbete till alla studenter som läser civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (CINEK/TIEMM) eller masterprogrammet i industriell ekonomi (TINEM). De flesta studenter som läser ett civilingenjörsprogram på KTH ska söka till kurs ME211X. De flesta studenter som bara läser ett masterprogram på KTH ska söka till kurs ME210X. Äldre studenter kan istället välja ME200X. i formuläret finns information om skillnaderna mellan de olika examensarbetskurserna. På grund av den stora mängden studenter på dessa program har INDEK mycket små möjligheter att erbjuda studenter från andra program att skriva sina examensarbeten hos oss.

Ansökan om att skriva examensarbete kan initieras på tre olika sätt:

 • Du ansöker med ett förslag (”thesis proposal”) som du har formulerat i samarbete med en extern uppdragsgivare, t.ex. ett företag. Den externa organisationen blir alltså uppdragsgivare. Detta är den vanligaste typen av examensarbete vid INDEK och det är vad vi rekommenderar.
   
 • Du ansöker med ett förslag (”thesis proposal”) som har initierats av en forskare på INDEK. Vi har ambition att inför varje termin formulera och annonsera ett antal förslag på forskningsnära examensarbeten som du kan ansöka om.
   
 • Du ansöker med ett eget förslag (”thesis proposal”) inom något av ovanstående områden. I detta fall rekommenderar vi att du i god tid tar kontakt med någon av INDEKs forskare som är verksamma inom valt område för att diskutera lämplig inriktning.
   

I webbformuläret ska du ange vilket eller vilka områden du vill skriva inom. Om du anger någon av aspekterna 11-13 måste du också ange minst ett av områdena 1-10. Om du ansöker om ett examensarbete som ska utföras på uppdrag ett företag (första katergorin i punktlistan ovan) måste du alltså själv göra en klassificering i ett eller flera av områdena 1-13.

Efter det att ansökningstiden har gått ut gör vi en behörighetsgranskning. Vid denna granskning väntar vi in resultaten från tentaperiod 2 respektive omtentaperioden i augusti. Om du är behörig kommer du att antas och därefter kursregistreras på någon av våra examensarbetekurser. Så snart som möjligt (vanligen i januari respektive augusti) utser vi en handledare åt dig och du placeras i en seminariegrupp. I normalfallet är seminarieledaren också din examinator.

Genomförande av examensarbete vid INDEK (30 hp)

Under våren respektive hösten genomförs fyra seminarier som bygger på ”peer review-pedagogik”. Vid det sista seminariet, som genomförs i slutet av vår- respektive höstterminen, sker slutpresentationer och du kommer också att opponera på ett annat examensarbete. Under vårterminen genomföras slutseminariet i samband med INDEK Master Thesis Days. Under höstterminen genomförs ett eller flera fristående seminarier, beroende på antal studenter. Det exakta upplägget av seminarieserien kan variera något mellan seminariegrupperna.

Förslag på examensarbeten på INDEK (30 hp)

Förslag på examensarbeten från forskare på INDEK (andra kategorin i punktlistan ovan) och från företag och andra organisationer (första kategorin i punktlistan ovan) finns på sidan Förslag på examensarbeten på INDEK  (listan uppdateras kontinuerligt): 

Samlade länkar med ytterligare information

Anvisningar och bedömningskriterier

Blanketter och formulär

Färdigställande av examensarbetesrapport

Examensarbetskurser

Hitta examensarbete

Publicerade examensarbeten

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Industriell ekonomi och organisation
Senast ändrad: 2023-12-04