Lagring av forskningsdata och långsiktigt bevarande

Lagring av forskningsdata

Lagring och delning av data är olika processer. Under forskningsprocessen finns olika lagringsmöjligheter för forskare verksamma vid KTH beroende på mängd och typ av data.

Läs mer på IT-avdelningens sidor om lagring

Många datarepositorier tillåter lagring, men endast upp till en viss nivå.

All forskningsdata ska finnas tillgänglig för revision 10 år efter avslutat projekt. Det är skolan som avgör om befintlig lagringslösning är tillräcklig för att hålla data tillgänglig under denna tid.

Långsiktigt bevarande

Har du data som har ett långsiktigt fortsatt forskningsvärde? Då behöver din data också tas om hand för bevarande.

Ett bevarande handlar om att hålla data läsbart och tolkningsbart över tid. Vid ett bevarande samlas den information in som krävs för att skapa mening och förståelse för datas innehåll, kontext och samband när kontaktpersoner och verksamma inom forskningen inte längre finns att tillgå. En bevarandeförvaltning ansvarar för att kontinuerligt konvertera, uppdatera och byta ut format och teknik som krävs för att hålla data läsbart både nu och i framtiden.

Kontakta KTHs arkivfunktion, e-arkivet@kth.se , om du har behov av att bevara ditt forskningsdata.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-01-17