Till innehåll på sidan

KTH:s policy för publicering

KTH verkar för att forskningen ska synliggöras i största möjliga utsträckning för både det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i stort.
Sedan 2011 finns därför en policy för vetenskaplig publicering enligt rektorsbeslut.

KTH:s policy för vetenskaplig publicering, rektorsbeslut Dnr V-2010-0482, UF-243 .

  • KTH verkar för att KTH:s forskning skall synliggöras i största möjliga utsträckning både för det internationella vetenskapssamfundet och för samhället i övrigt.
  • KTH:s forskare uppmanas att publicera sina forskningsresultat i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom annan kvalitetsgranskad utgivning.
  • KTH:s forskare bör sträva efter att publicera i fritt tillgängliga tidskrifter eller öppna arkiv, så kallad open access. Detta kan ske genom originalpublicering i välrenommerade tidskrifter som tillämpar open access, eller genom parallellpublicering i KTH:s publikationsdatabas DiVA . Dock måste forskaren säkerställa att parallellpubliceringen inte strider mot eventuellt avtal mellan forskaren och förlaget. KTH:s forskare bör undvika att ingå avtal med tidskriftsförlag i vilket förlaget begränsar möjligheterna till open access-publicering.
  • Avhandlingar, examensarbeten och andra publikationer som utges av KTH skall publiceras i DiVA i den mån det inte möter upphovsrättsliga eller andra hinder.
  • Bibliografiska uppgifter för publikationer som skrivits i forskarens egenskap av KTH-anställd skall registreras i DiVA.
  • KTH Royal Institute of Technology skall anges som affiliering vid all internationell publicering som sker i forskarens egenskap av KTH-anställd. Även skola, avdelning eller liknande skall anges i enlighet med anvisningarna i KTH:s Grafiska profil .
  • KTH:s forskare uppmanas även att medverka till populärvetenskapliga forskningspresentationer.

Läs mer om att publicera.