Till innehåll på sidan

Använda upphovsrättsskyddat material i publikationer

Om du vill återpublicera någon annans upphovsrättsskyddade material i examensarbeten, avhandlingar och vetenskapliga artiklar behöver du kolla vad som gäller. Ibland finns en licens som tillåter användning. I andra fall behöver du be upphovsrättsinnehavaren om tillstånd.

När du själv publicerar något behöver du också tänka på din egen upphovsrätt .

Creative Commons-licenser (CC-licenser)

Bokhylla

Upphovspersonen eller rättighetsinnehavaren kan tillåta viss användning av ett verk med en licens. De vanligaste är CC-licenser . Alla CC-licenser tillåter att du använder, sprider och återpublicerar verket. Det finns olika varianter av dessa licenser, som till exempel anger om du får göra bearbetningar av materialet eller om det får användas kommersiellt. Du ska alltid ange upphovspersoner i samband med att du använder materialet. De flesta open access-artiklar och open access-böcker har en CC-licens.

Tillstånd

Om ingen licens eller avtal finns för materialet ska du kontakta upphovspersonerna eller förlaget för att be om tillstånd. Vem som innehar upphovsrätten kan anges i eller i anslutning till källan, till exempel i en bildtext, någonstans på webbplatsen eller på en boks eller tidnings första sidor. Ange hur och var du vill använda materialet. Spara det tillstånd du får eftersom det kan få rättsliga konsekvenser att använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Om du inte lyckas få tag på upphovspersonerna eller är osäker på vad som gäller är det bättre att du inte använder dig av materialet. För de flesta vetenskapliga artiklar kan du be om tillstånd genom att fylla i ett formulär. Tillstånd för att använda en figur eller tabell i ett examensarbete, en avhandling eller en vetenskaplig artikel ges i regel utan kostnad. Copyright Clearence Center  hanterar upphovsrätten för många vetenskapliga tidskrifter och böcker.

Dina rättigheter att återanvända din egen text eller en figur från en artikel i till exempel din avhandling beror på hur ditt avtal med förlaget ser ut. Du kan behöva be om tillstånd även i dessa fall. 

Olika typer av verk

Text

Du får inte återpublicera andras upphovsrättsskyddade texter. Du får däremot återge innehållet i andras texter med dina egna ord. Ange referenser till de källor du använder. Du får också citera "i enlighet med god sed” och i den omfattning som är motiverat av sammanhanget. Detta innebär att du återger den exakta ordalydelsen i källan, markerar att det är ett citat och anger källan med en referens. Om du är student eller forskare är hanteringen av källor också en del av det akademiska arbetssättet. Du behöver hantera källor på ett korrekt sätt för att undvika plagiering.

Läs mer på sidan Skriv referenser

Bilder

Upphovsrätten gäller även foton, kartor, skisser, ritningar och andra bilder som är publicerade i tryckt eller elektronisk form. Det finns samlingar av bilder med olika licensvillkor som får användas utan att först fråga upphovsmannen om lov. Läs mer om bildanvändning på Kungliga bibliotekets Digiteket . Tips på om var du hittar bildsamlingar som du kan använda utan tillstånd finns hos Karlstads Universitetsbibliotek . Bearbetningar av en bild omfattas av skyddet. Det gäller till exempel om du beskär bilden eller lägger till en detalj. Om du däremot gör en egen bild är det du som har upphovsrätten. Var gränsen går mellan en bearbetning och en egen bild kan naturligtvis vara svårt att avgöra.

Tabeller och diagram

För tabeller och diagram är det utformningen och inte innehållet som skyddas av upphovsrätten. Du kan alltså använda data som presenteras och göra egna tabeller och diagram. Du ska referera till källan där du hämtat informationen. Om du vill använda tabellen eller diagrammet direkt från källan krävs det i regel att det finns en licens som tillåter det eller att du ber om tillstånd.

Datorkod och programvara

Datorkod och programvara skyddas av upphovsrätten. För att till exempel publicera datorkod i ett examensarbete eller en avhandling krävs att det finns en licens eller avtal, eller att du ber om tillstånd. Programvara kan ibland också skyddas av patent.

Forskningsdata

Även forskningsdata  kan omfattas av upphovsrätt (se rubrik Upphovsrätt, patent och annan immaterialrätt).

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-08-17