Till innehåll på sidan

Om upphovsrätt

Bilder, figurer, tabeller, text, film, ljudupptagningar, datorprogram och annat material som är publicerat i tryckt eller digital form är skyddat under upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen ger den som skapat ett verk rätt att bestämma hur det får användas. Upphovsrätten uppstår när verket skapas och ingen registrering krävs.

Film om upphovsrätt av Patent- och registreringsverket

Om du vill använda dig av publicerat material behöver du alltså ta reda på om och i så fall hur du får använda och publicera materialet. Det kan finnas licenser och avtal som reglerar hur du får använda dig av materialet. Om ingen licens eller avtal finns behöver du kontakta den som har upphovsrätten och be om lov.

Upphovsrätten har två delar: den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Den ekonomiska upphovsrätten varar i 70 år efter upphovspersonens död. För anonyma verk gäller den 70 år efter att verket gjordes tillgängligt.

Den ekonomiska rätten kan överlåtas exempelvis till ett förlag. Det kan däremot inte den ideella rätten.

Den ideella rätten innebär främst att upphovspersonen ska anges som upphovsperson. För denna rätt finns ingen tidsgräns.

Du kan lära dig mer om upphovsrätt hos Patent- och registreringsverket .

Att använda upphovsrättsskyddat material

Att läsa eller ta del av andras material regleras inte av upphovsrätten. Det är om du vill kopiera, sprida eller publicera materialet som du behöver ta reda på vad som gäller. I kopiering ingår att ladda ner, spara och skriva ut material.

Spara eller skriva ut för eget bruk

Att ladda ner, spara och skriva ut en begränsad del av material för privat bruk är i regel tillåtet för både tryckt och elektroniskt material. Det är däremot inte tillåtet att göra systematiska eller omfattande utskrifter eller nedladdningar.

Sprida internt på KTH via e-post, Canvas, samt visa på skärm

Biblioteket tillhandahåller både öppet tillgängligt vetenskapligt material (open access) och material som vi äger eller prenumererar på. Det material biblioteket äger eller prenumererar på får generellt delas och spridas inom KTH. Detta kan ske till exempel via e-post, i lärplattformen Canvas eller genom att papperskopior delas ut. Open access-material är i regel fritt att dela och sprida. Bonus Copyright Access-avtalet ger vissa rättigheter att använda och sprida tryckt litteratur och fritt tillgängligt webbmaterial inom undervisningen på KTH (läs mer i avsnittet Bonus Copyright Access-avtalet). De flesta av bibliotekets avtal tillåter också att material visas i undervisning eller på möten, till exempel i en presentation. Visningen kan ske på plats eller digitalt i en sluten krets.

Sprida till andra forskare utanför KTH

Artiklar som är publicerade open access får spridas fritt. Många tidskrifter tillåter också att preprint  eller postprint  görs tillgängliga för alla. Utöver detta kan du ha rättigheter att sprida de artiklar du själv skrivit. En del av bibliotekets avtal tillåter så kallad "scholarly sharing", det vill säga att du delar material med andra forskare som du samarbetar med, även om de inte är knutna till KTH. Du får inte göra artikeln tillgänglig till en bred forskargrupp, till exempel på en webbsajt. Information om scholarly sharing är tillåtet finns i katalogposten i Primo. Om informationen saknas kan du kontakta biblioteket.

Bonus Copyright Access-avtalet

KTH och de flesta andra svenska lärosäten omfattas av Bonus Copyright Access-avtalet . Avtalet gäller tryckt material och material som är tillgängligt på nätet utan särskilt avtal. Enligt detta avtal får maximalt 15 % eller 15 sidor av ett tryckt eller digitalt verk per student och kalenderhalvår spridas. Om ytterligare några sidor behövs för att till exempel ett kapitel ska bli fullständigt är det tillåtet.

Spridningen får ske via e-post, på lärplattformar eller andra slutna nätverk, i pappersform, eller genom projicering på skärm. Inspelningar där material visas på skärm får inte spridas. Det gäller både filmade föreläsningar och skärminspelningar av online-undervisning. Observera att Bonus Copyright Access-avtalet inte gäller för elektroniskt material som biblioteket har särskilda avtal för.

Särskilda avtal

KTH Bibliotekets avtal med förlag och leverantörer för elektroniska resurser specificerar i regel vilken typ av användning som är tillåten. Om licensvillkoren bryts kan leverantören, tillfälligt eller permanent, stänga av vår åtkomst. Mer information om användarvillkor finns i katalogposten i Primo.

Det är normalt tillåtet att

  • Göra ett begränsat antal tryckta eller elektroniska kopior
  • Använda för forskning, undervisning eller privata studier
  • Dela med forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera länkar till specifikt innehåll

Det är normalt inte tillåtet att

  • Göra systematiska eller omfattande utskrifter, kopiering eller nedladdningar
  • Använda för kommersiella ändamål, återpublicera, sprida eller ändra innehåll
  • Dela med andra än forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera innehåll eller artiklar på webbplatser, sändlistor och dylikt

Publicera tryckt eller elektroniskt

Om du vill återpublicera någon annans upphovsrättsskyddade material täcks inte detta av varken av bibliotekets avtal eller av Bonus Copyright Access-avtalet. Detta gäller examensarbeten, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Du kan använda material med en licens som tillåter användning, till exempel en Creative Commons-licens, eller be upphovsrättsinnehavaren om tillstånd (mer information längre ner på denna sida). Om det är din egen text eller din egen figur du vill återanvända, till exempel en artikel eller en figur ur en artikel i din avhandling, kan du ha rätt att göra det beroende på hur ditt avtal med förlaget ser ut. När du själv publicerar något behöver du också tänka på din egen upphovsrätt .

Creative Commons-licenser (CC-licenser)

Upphovspersonen eller rättighetsinnehavaren kan tillåta viss användning av ett verk med en licens. De vanligaste är CC-licenser . Alla CC-licenser tillåter att du använder och sprider verket. Det finns olika varianter av dessa licenser, som till exempel anger om du får göra bearbetningar av materialet eller om det får användas kommersiellt. Du ska alltid ange upphovspersoner i samband med att du använder materialet. De flesta open access-artiklar och open access-böcker har en CC-licens.

Tillstånd

Om ingen licens eller avtal finns för materialet ska du kontakta upphovspersonerna eller förlaget för att be om tillstånd. Vem som innehar upphovsrätten kan anges i eller i anslutning till källan, till exempel i en bildtext, någonstans på webbplatsen eller på en boks eller tidnings första sidor. Ange hur och var du vill använda materialet. Spara det tillstånd du får eftersom det kan få rättsliga konsekvenser att använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Om du inte lyckas få tag på upphovspersonerna eller är osäker på vad som gäller är det bättre att inte använda sig av materialet. För de flesta vetenskapliga artiklar kan du be om tillstånd genom att fylla i ett formulär. Tillstånd för att använda en figur eller tabell i ett examensarbete, en avhandling eller en vetenskaplig artikel ges i regel utan kostnad. Copyright Clearance Center  hanterar upphovsrätten för många vetenskapliga tidskrifter och böcker.

Olika typer av verk

Text

Du får inte publicera andras upphovsrättsskyddade texter. Du får däremot återge innehållet i andras texter med dina egna ord. Ange referenser till de källor du använder. Du får också citera "i enlighet med god sed” och i den omfattning som är motiverat av sammanhanget. Detta innebär att du återger den exakta ordalydelsen i källan, markerar att det är ett citat och anger källan med en referens. Om du är student eller forskare är hanteringen av källor också en del av det akademiska arbetssättet. Du behöver hantera källor på ett korrekt sätt för att undvika plagiering .

Bilder

Upphovsrätten gäller även foton, kartor, skisser, ritningar och andra bilder som är publicerade i tryckt eller elektronisk form. Vill du använda andras bilder som inte är fria eller har en CC-licens behöver du ofta begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det finns samlingar av bilder med olika licensvillkor som får användas utan att först fråga upphovsmannen om lov. Läs mer om bildanvändning på Kungliga bibliotekets Digiteket . Tips på om var du hittar bildsamlingar som du kan använda utan tillstånd finns hos Karlstads Universitetsbibliotek . Bearbetningar av en bild omfattas av skyddet. Det gäller till exempel om du beskär bilden eller lägger till en detalj. Om du däremot gör en egen bild är det du som har upphovsrätten. Var gränsen går mellan en bearbetning och en egen bild kan naturligtvis vara svårt att avgöra.

Tabeller och diagram

För tabeller och diagram är det utformningen och inte innehållet som skyddas av upphovsrätten. Du kan alltså använda data som presenteras och göra egna tabeller och diagram. Du ska referera till källan där du hämtat informationen. Om du vill använda tabellen eller diagrammet direkt från källan krävs det i regel att det finns ett särskilt avtal eller licens som tillåter det (läs mer under avsnitten om CC-licenser och Särskilda avtal) eller att du ber om tillstånd (läs mer under avsnittet om tillstånd).

Film

Film skyddas av upphovsrätten. Bonus Copyright Access-avtalet omfattar inte film. För att kunna delas eller visas för en grupp måste filmkopian ha institutionella rättigheter. Du får inte dela eller visa en kopia av en film som är avsedd för privat bruk eller använda ditt privata konto hos en streamingtjänst. Du får visa filmer som har en licens som tillåter detta eller om du fått tillstånd av rättighetsinnehavaren. Det finns ett antal streamingtjänster vars innehåll får visas. Filmer med CC-licenser på Youtube får också visas. Att bädda in en film på en webbsida är tillåtet eftersom det i grunden är en länkning och ingen ny kopia skapas.

Datorkod och programvara

Datorkod och programvara skyddas av upphovsrätten. För att till exempel publicera datorkod i ett examensarbete eller en avhandling krävs att det finns en licens eller avtal, eller att du ber om tillstånd (läs mer under avsnitten om CC-licenser och Särskilda avtal samt Tillstånd). Programvara kan ibland också skyddas av patent.

Forskningsdata

Även forskningsdata kan omfattas av upphovsrätt  (se rubrik Upphovsrätt, patent och annan immaterialrätt).

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-01-10