Systematiskt kvalitetsarbete vid CSC

Kvalitetsarbetet på Skolan för datavetenskap och kommunikation bygger på ständiga förbättringar enligt en modifierad Kaizenmodell.

Enkelt uttryckt arbetar vi i cykler med utvärdering, analys och åtgärd. Detta sker på olika sätt i arbetet med kursutveckling och i arbetet med programutveckling, såsom beskrivs nedan.

behandlar övergripande utbildningsfrågor och har det övergripande kvalitetsansvaret.

Kvalitetsarbete på kursnivå

Det viktigaste instrumentet för kvalitetsarbetet på kursnivå är kursanalysen. Det är ett dokument som kursledaren ska sammanställa en månad efter kursslut. Kursanalysen innehåller bland annat:

  • fakta om kursen såsom kursnamn, kurskod, lärare, antal studenter, antal undervisningstimmar, kurslitteratur,

  • uppgift om hur många studenter som klarat kursens olika moment och betygsfördelning,

  • vilka förändringar som gjorts sedan förra kursomgången,

  • en genomgång av vad som fungerat bra och mindre bra under kursens gång,

  • en sammanställning av teknologernas syn på kursen, oftast inhämtat genom en studentenkät, med kursledarens kommentarer,

  • en diskussion om önskvärda förändringar inför nästa kursomgång.


Alla kursanalyser diskuteras sedan i en grupp av lärare, under ledning av den professor som är ämnesansvarig.

I samband med det årliga bemanningssamtalet [Kann 2009] diskuterar kursledaren och studierektorn hur kursen ska ges nästa läsår och vilken kursutveckling som ska ske. Kursledaren (eller till exempel en doktorand) får då tid i sin bemanningsplanering explicit för kursutvecklingen.

När kursutvecklingen är genomförd och nästa kursomgång börjar informeras de nya studenterna om vilka ändringar som gjorts i kursen och varför. Kursen, och speciellt det som förändrats sedan förra gången, utvärderas i slutet av kursen i en enkät. Detta sluter kursutvecklingscykeln.

Även examensarbetet hanteras på liknande sätt: exjobbskoordinatorn för varje ämne sammanställer enkätresultaten och skriver en kursanalys varje år. Kursanalysen går vidare till exjobbsexaminatorererna (några få i varje ämne), som ansvarar för att betygskraven och betygskriterierna är enhetliga.

Kvalitetsarbete på programnivå

Skolans civilingenjörsprogram Datateknik och Medieteknik utvärderas kontinuerligt i flera forum och genom enkäter riktade till olika grupper: programråd med programledning och studeranderepresentanter, årliga programkollegier för alla inskrivna och lärare, startenkät, mellanårsenkät, examensenkät och alumnenkät.

På båda dessa program finns en obligatorisk programsammanhållande kurs som löper över hela kandidatdelen av utbildningen [Hedin 2009, Kann 2011]. I denna kurs träffas teknologer i årskursöverskridande smågrupper om mellan sex till tolv studenter ledda av en lärarmentor. Grupperna träffas varje läsperiod och diskuterar bland annat programmets upplägg, de aktuella kursernas relation till programmålen och hur kurserna fungerar rent praktiskt. Eftersom kurserna är obligatoriska blir dessa utvärderingar helt utan bortfall.

Programmen tar också intryck från och jämförs med andra liknande program i Sverige, bland annat vid årliga möten med programansvariga från hela Sverige och med den internationellt accepterade ACM Computing Curricula Recommendations [Karlfeldt11, ACM08].

Synpunkter och idéer från ovanstående utvärderingar samlas in och analyseras av programledningen tillsammans med studeranderepresentanter, utbildningsadministrationen och studierektorer. Programansvarig tar beslut om åtgärder eller för vidare åtgärdsförslag till kursledare och studierektorer. Större förändringar diskuteras först i skolans grundutbildningsgrupp.

Referenser

ACM Computing Curricula Recommendations, 2008.
http://www.acm.org/education/curricula-recommendations

Björn Hedin 2009. Program integrating course: A tool for reflection and quality management, Utvecklingskonferensen 2009, LTH.

Viggo Kann. Lärarbemanning för kvalitet. HSVs kvalitetskonferens 2009,
Stockholm.

Viggo Kann. En programsammanhållande kurs med många funktioner. 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Norrköping, 2011.

Jon Karlfeldt. Den svenska dataingenjören - en jämförande studie av 10 svenska civilingenjörsprogram inom det datavetenskapliga området. Examensarbete vid KTH CSC, 2011.

Till sidans topp