Till innehåll på sidan

Bakgrund

En analys av vår omvärld visade att det är framförallt två stora utmaningar vi står inför. Den ena rör förändringen av arbetsmarknaden och den andra rör allmänhetens uppfattningen om vad kemi är och vilken betydelse kemivetenskapen har för en hållbar utveckling av morgondagens samhälle.

Den svenska kemiindustrin har länge varit en av landets största branscher, med verksamheter inom allt från läkemedel och specialkemikalier till pappers och massaindustrin, plasttillverkning och raffinaderier. En bransch som sysselsatt många människor. Under den senaste tiden har det skett en förändring, delar av eller hela produktionsled hos flera stora företag har förflyttats utanför landets gränser, avdelningar läggs ner som ett led i att försöka hävda sig i den internationella konkurrensen. För att Sverige även i framtiden ska kunna hävda sig internationellt måste det till en förändring och en större satsning på forskning och utveckling inom teknologi och kemi. Innovationsdrivna mindre företag kommer spela en allt större roll för Sveriges utveckling och ekonomi i framtiden. Kommersialisering av forskningsresultat är tillsammans med utbildning och forskning en av KTH:s huvuduppgifter. Genom Greenhouse Labs med en väl fungerande infrastruktur, placerad i direkt anslutning till utbildning och forskning, har KTH och Skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa tagit initiativet till att öka innovationskraften och stärka entreprenörskapet inom kemiområdet.

Ett av Greenhouse Labs uppdrag är att aktivt belysa kemins betydelse och mång­fald inom områden relevanta för det framtida och hållbara samhällets utveckling. Därigenom vill vi stärka kemi som varumärke – ett varumärke som idag tyvärr mest är förknippat med farliga kemikalier och giftiga ämnen. Vi vill förmedla budskapet att kemi är intressant, spännande och ett fundamentalt verktyg för en hållbar utveckling av morgondagens samhälle. Målsättningen är att öka intresset och förståelsen för kemi hos unga, något vi alla inom kemibranschen måste bli bättre på, för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen framöver. Genom den verksamhet som bedrivs i Greenhouse Labs vill vi nå ut till allmänheten med budskap om kemins betydelse för vår välfärd. Greenhouse Labs är kemins nya skyltfönster.

Historik

Foto: KW Gullers © Nordiska Muséet

I mitten av nittonhundratalet (1949-50) uppfördes apparathallen i hus 43:17:1 åt institutionen för kemisk apparatteknik. Hallen var avsedd för uppskalning och försök i halvindustriell skala och planerades som en liten kemisk fabrik. I apparat- hallen har många viktiga forskningsprojekt genomförts: Professor Otto Stelling lyckades kontinuerligt omvandla järnmalmspulver till metalliskt järn i en fluidbädd utan att temperaturer motsvarande de i masugn behövdes uppnås. Professor Olle Lindström arbetade med förbränning och pyrolys av biomassa; möjligheten att framställa metanol för användning som bränsle till fordon undersöktes långt innan dagens miljö- problem aktualiserade frågan.

Verksamheten i apparathallen blev till sist för kostsam och de sista lektionerna i apparathallen hölls på 1990-talet. Efter det har lokalen stått tom fram tills dess att tanken om ett Greenhouse Labs började ta form och en omfattande ombyggnation initierades 2010. En slumrande, outnyttjad lokal har nu blivit en symbol för framåtanda, utveckling och entreprenörskap.

Tillhör: Greenhouse Labs
Senast ändrad: 2020-11-27