Till innehåll på sidan

Värdekedjor och konsumtion

Ju längre matens värdekedjor är, desto fler aktörer är involverade och desto mer transporter och samordning behövs mellan värdekedjornas olika delar. Huvuddelen av de livsmedel som konsumeras i Sverige produceras i komplexa och långa värdekedjor, som i sin tur förbrukar resurser och skapar ett avstånd mellan konsumenter och lantbrukare. Digitala verktyg och plattformar kan möjliggöra nya lösningar och föra livsmedelsaktörer närmare varandra. Till exempel är många små, innovativa lokala matdistributionssystem beroende av sociala medier och/eller onlineplattformar (t.ex. REKO-ringar, boxsystem).

Publikationer

Nordensvärd, J, Li, B., Turcu, C., Qian, J., Byun, Y., Li, Y., Sommar, C-J and Rotolo, M. (2023) State and communities in urban food governance: Lessons from COVID and insights for the future, Urban Governance, Volume 3, Issue 2

Susur, E., & Karakaya, E. (2021). A reflexive perspective for sustainability assumptions in transition studies . Environmental Innovation and Societal Transitions, 39, 34-54.

Muerza, V., Urciuoli, L. and Habas, S.Z., 2023. Enabling the circular economy of bio-supply chains employing integrated biomass logistics centers - A multi-stage approach integrating supply and production activities . Journal of Cleaner Production, 384, p.135628.

Konsumentperspektiv och praxis

De pågående omställningarna inom andra sektorer – som energi, transporter, gruvdrift och vatten – påverkar också livsmedels värdekedjor. Övergångar i flera system förväntas ha transformativa effekter på olika delar av jordbruks och livsmedels värdekedjor och förändra hur vi producerar, bearbetar, förpackar, levererar och distribuerar mat. Till exempel kan förnybar och billig energi, tillsammans med elektrifiering av transportsystem, underlätta flera nischade innovationer och nya affärsmodeller, till exempel inom urbant jordbruk och datadrivna leveranskedjor.

Förståelse för konsumenternas uppfattningar krävs för en övergång till mer hållbara och hälsosamma kostvanor, till exempel vid både offentlig upphandling och i privata hushåll. Inom offentlig upphandling behöver hållbarhetsfrågor bli mer framträdande i upphandlingsprocessen, utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det bredare konsumentperspektivet är ett stort forskningsområde och omfattar hållbara metoder som denna (t.ex. när det gäller att handla mat, minimering av matsvinn), samt stödjande åtgärder för dessa metoder. Detta inkluderar vanligtvis olika digitala verktyg (t.ex. återkoppling med information om miljöpåverkan av matval) och nya marknadsföringsstrategier. Konsumenternas acceptans är också en nyckelfråga för innovationer för alternativa proteinsubstitut som cellbaserade och växtbaserade köttalternativ.

Kontakta Theme Leader för mer information: