Till innehåll på sidan

Teknikens och naturvetenskapens didaktik

Inom forskningsområdet Teknikens och naturvetenskapens didaktik (TN-didaktik) på KTH undersöker forskarna teknikämnets undervisningspraktik - varför, vad, hur och för vem - på samtliga undervisningsnivåer. Målet är att främja teknikämnets utveckling i svensk förskola, grund- och gymnasieskola och bli en av de främsta forskningsmiljöerna inom TN-didaktik, både nationellt och internationellt.

Forskning om teknik- och naturvetenskaplig pedagogik och undervisning från förskolan till gymnasiet

Forskningsområdet handlar om teknik- och naturvetenskaplig didaktik i förskolan och undervisning på samtliga skolnivåer med fokus på teknikämnet i grundskolan och i gymnasiet. Då teknikämnet i grundskolan och i gymnasiet har en otydlig akademisk förankring, svag identitet och många verksamma lärare saknar behörighet i ämnet, ger det utrymme för varierande tolkningar av ämnets innehåll och dess syften.

Genom att studera exempelvis undervisningspraktiker, ofta med lärarrollen som utgångspunkt, läroplanen eller identitetsskapande inom teknik, försöker forskarna hitta mönster inom undervisningskulturer, med syfte att finna förklaringar på frågeställningar kring; normer och värderingar inom ämnet, val av ämnesinnehåll, identifiering, undervisningstraditioner och didaktiska strategier.

Mål med forskningen inom TN-didaktik

Bli en ledande forskningsmiljö

Det övergripande målet med forskningsområdet TN-didaktik på KTH är att utvecklas till en av Sveriges främsta forskningsmiljöer inom teknikdidaktik och därigenom utgöra en viktig forskningsmiljö i ämnet även internationellt sett.

Utveckla teknikämnet i svensk förskola, grund- och gymnasieskola

Målet med forskningsprojekten är att bidra till främst teknikämnets utveckling i svensk förskola, grund- och gymnasieskola. Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna; varför, vad, hur och för vem, kan olika studier analysera strukturer och synsätt inom undervisning, styrdokument eller bland elevers- och lärares resonemang, för att kartlägga, tolka och beskriva samt diskutera möjliga strategier för progress.

Bidra till KTH och samhället

Genom att inneha ett starkt forskningsområde inom TN-didaktik uppfylls även målet att fungera som en forskningsbas för: 

  • de utbildningar som ges vid KTH och som ger examen som ämneslärare på gymnasiet inom ämnena teknik, matematik och fysik och/eller kemi samt examen för ämneslärare på högstadiet inom teknik och/eller matematik,
  • den undervisning inom teknik och teknikdidaktik som KTH bedriver inom Stockholms universitets utbildningar riktade till blivande och verksamma lärare inom förskolan och grundskolans åk 1-6.

Dessutom bidrar forskningsområdet till att utveckla teknikämnet bland annat genom samarbeten med:

  • andra lärosäten kring tekniklärarutbildning och praktiknära forskning,
  • Skolverket kring stödmaterial och fortbildningsinsatser,
  • andra lärosäten genom gemensamma forskarskolor.

För närvarande bedrivs forskning främst inom teknikens didaktik, men även inom fysikens och kemins. Målet är att utöka forskningen med kompetens inom matematikens didaktik.

Forskargruppen

Ansvarig kontaktperson

Aktuella forskare