Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

Studier i den högre utbildningens organisering, HEOS, efter den engelska akronymen (Higher Education Organization Studies) är en tvärvetenskaplig grupp som studerar förutsättningarna för utbildning och lärande samt andra akademiska aktiviteter. Ämnena som studeras är bland annat den högre utbildningens policyutveckling och -implementering, institutionell styrning, organisatorisk förändring, identitet och kultur, liv och arbete inom den akademiska världen; akademiskt ledarskap och förvaltning, samt den högre utbildningens relationer till stat, samhälle och externa intressenter.

Pågående Projekt

APIKS, the Academic Profession in the Knowledge Based Society

Towards the Responsible University  (Vetenskapsrådet NOS-HS)

CHEPIS , together with University of Eduardo Mondlane, Mozambique and University of Western Cape, South Africa (SIDA)

Avslutat projekt

Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education

INGDIVS , Increasing Gender Diversity in STEM (EU Erasmus mundus)

StARS , Strategic Action and Response Strategies in a Changing Swedish Higher Education Landscape (Riksbankens jubileumsfond)

PERFA , Performance-based governance in academia: professional practices and identities in transformation (Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Forte and Formas)

Forskargruppen HEOS

Gruppen startade sitt arbete 2012 och har sedan dess utvecklat och genomfört ett stort antal forskningsprojekt av olika slag. HEOS har starka nationella och internationella nätverk och ett flertal pågående projekt tillsammans med andra akademiska miljöer och externa aktörer. Vi har också ett flertal pågående samarbeten med andra forskarmiljöer vid KTH. Vårt mål är att vara internationellt erkända och lokalt förankrade.

Tvärvetenskaplig kompetens

Gruppen är tvärvetenskaplig också genom att de medverkande forskarnas bakgrund skiljer sig åt. Medan några är civilingenjörer har andra sin bakgrund i samhällsvetenskapliga discipliner som statskunskap, utbildningsvetenskap, beteendevetenskap och historia. Ett annat kännetecken är att många av medlemmarna har en karriärmässig bakgrund i högskole- och forskningssektorn. Vi tillämpar teorier och begrepp från olika vetenskapliga fält och traditioner, t.ex. organisationsteori, sociologi, pedagogik och statsvetenskap.[1]

Vanliga metoder är intervjuer, dokumentstudier/arkivforskning, enkäter och observationer. Många studier har ett jämförande angreppssätt: internationellt, över tid, mellan vetenskapliga fält och organisationsprofiler, utbildningsnivåer och sektorer.

Tillgänglig kunskap

Resultaten publiceras vanligen i internationella tidskrifter och böcker. Vi sprider också forskningen genom artiklar i dagspress, magasin, bloggar m.m. Vi deltar i och organiserar nationella och internationella konferenser och andra vetenskapliga möten. Många forskningsresultat har också blivit presenterade för och påverkat intressenter, beslutsfattare och akademiska ledare internationellt, nationellt och vid KTH.

Ansvarig kontaktperson

Medlemmar

Alumni