Till innehåll på sidan

StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013

Forskningsprojekt: HEOS - Studier i den högre utbildningens organisering

Publicerad 2015-05-17

StARS-projektet behandlar universitetens nya situation, där de inte längre detaljstyrs men ändå förväntas identifiera gemensamma mål och strategier som ska identifieras, genomföras och följas upp. Projektet studerar former för prioritering, ledning och organisation inom svenska universitet de senaste två decennierna. Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond inom utlysningen Styrning och granskning av det offentliga, leds av Lars Geschwind, verksam på enheten Lärande i STEM på KTH.

Om projektet

De senaste 20 åren har svenska universitet genomgått en radikal förändring av sina arbetsvillkor. De har utvecklats från detaljerad reglering av organisation, resursfördelning och anställningsformer till betydande handlingsfrihet i samma frågor. Samtidigt har förväntningarna på universiteten vuxit i att utveckla strategier för interna och externa prioriteringar, sätt att fördela resurser samt att anställa och befordra personal.

Universiteten är dock inga ordinära organisationer utan tämligen löst kopplade strukturer för utbildning, forskning och samverkan, med betydande variationer i villkoren mellan områden och mellan uppgifter. Frågan är hur övergången till nya förväntningar och villkor för universiteten egentligen fungerat, och vilka analytiska och teoretiska lärdomar som kan dras. Den uppgift som detta projekt behandlar är denna nya situation för universiteten, där de inte längre detaljstyrs men samtidigt förväntas identifiera gemensamma mål och strategier som ska identifieras, genomföras och följas upp.

Projektet studerar former för prioritering, ledning och organisation inom svenska universitet de senaste två decennierna. Det utgår från teoribildning som behandlar frågor om rationalitet, meningsskapande, förnyelse och kontinuitet i professionellt dominerade organisationer. Fokus ligger på lärosäten med teknisk profil för att identifiera likheter men också skillnader inom ett område med likartade villkor och externa förväntningar.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2015-05-17
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin