Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

TalkMath

En digital och flexibel lärplattform för matematik

Projekt: Digitalt lärande

Publicerad 2017-01-25

Hur kan man möjliggöra inlärning av matematik obunden till tid och rum, utan att begränsa möjligheten till grupparbetsdeltagande eller studiehandledning? Med den digitala och flexibla lärplattformen TalkMath ska studenter själva, eller med en lärare, kunna mötas för att lösa matematiska problem tillsammans i realtid. I förlängningen skulle plattformen kunna utvecklas för handledning och diskussion även av andra ämnen på olika nivåer. TalkMath är ett Vinnovafinansierat samarbetsprojekt mellan KTH och Smartera AB som kombinerar forskning, utveckling och innovation. Projektet leds av professor Stefan Hrastinski, enhetschef på Digitalt lärande vid Institutionen för lärande på KTH.

Om Projektet

KTH och Smartera AB ska tillsammans utveckla lärplattformen TalkMath, där lärare och studenter kan mötas i realtid för lärande i matematik. Matematik framhålls som en viktig grundpelare för utveckling av kunskapssamhället. Men den lärarledda undervisningen sker dock fortfarande oftast traditionellt i en specifik sal vid en specifik tidpunkt.

Inom vuxenutbildning, både på högskola och komvux, framhålls ofta betydelsen av att ha ett nätverk med andra studenter som hjälper varandra i sina studier. Men, för vuxna som studerar på distans eller på grund av t.ex. familj eller arbete finns begränsad möjlighet att delta i grupparbete eller studiehandledning på plats. Utbildning karaktäriseras även av att det saknas att få hjälp i realtid på den plats, vid den tid, då man som bäst behöver det, exempelvis i samband med studier på kvällstid.

Projektet vill med utgångspunkt i den analoga studiegruppen skapa en digitial plattform speciellt utformad för lärande i matematik där studenter själva eller med en lärare kan mötas för att studera tillsammans i realtid. TalkMath planeras att bestå av ett kommunikationsverktyg med text, ljud och en delad digital whiteboard. Speciella funktioner för att kunna diskutera matematik (t.ex. stöd för att rita figurer och skriva formler) kommer att utvecklas. TalkMath kommer kunna användas som ett fristående verktyg eller genom integration med andra plattformar. Öppna standarder används för att möjliggöra integration mellan TalkMath och t.ex. lärplattformar eller s.k. MOOCs (öppna nätbaserade kurser).

Metod

Projektets arbetar utifrån en iterativ utvecklings- och utvärderingsprocess (s.k. designforskning) baserad på fokusgrupper, intervjuer och analys av användardata där plattformern stegvis utvecklas och utvärderas nära användare (med jämn representation utifrån matematisk erfarenhet och jämställdhets- och mångfaldsaspekter) i syfte att erhålla djup förståelse för användningsperspektivet.

Några frågor som ska besvaras på vägen kan vara: Vem väljer att använda detta öppna system för att diskutera matematik och varför? Hur använder sig olika typanvändare som kan urskiljas systemet.

Aktiviteter

Projektarbetet är uppdelat i åtta olika arbetspaket och tidsperioder. Nedan är några aktiviteter:

Inbjudan för deltagande i projektet

I början av 2018 erbjuds möjligheten att delta i projektet genom både riktade inbjudningar (till matematiska institutioner och anordnare av vuxenutbildning i Sverige), och en öppen inbjudan (till nationella och internationella lärosäten och anordnare av vuxenutbildning).

Årlig konferens

I slutet av projektperioden planeras en konferens för ökad kännedom om och erfarenhetsutbyte kring användningen av TalkMath.

Lansering 2019

TalkMath förväntas kunna lanseras (med en hållbar finansieringsmodell) i början av 2019. Intäkterna används oavkortat för förvaltning samt forskningsbaserad iterativ vidareutveckling och utvärdering av TalkMath.

Kontakt

För en mer detaljerad beskrivning av arbetspaketen eller projektet, kontakta projektledaren Stefan Hrastinski.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2017-01-25
TA VIE: Verktyg för att förbättra och bedöma värdet av internationell erfarenhet för ingenjörer.
Performance-based governance in academia
Increasing Gender diversity in STEM - INGDV
Effects of changes in leadership and management structures in Nordic higher education
The Nordic Engineering Hub
Digitalt berättande
Elevers mobilanvändning i teknikundervisning
TalkMath
Teknikanvändningen från ett patientperspektiv
Blending Swedish - praktiknära forskning om blandad lärmiljö
StARS – Organisatorisk respons och strategival i ett föränderligt högskolelandskap 1993-2013
Hands-on i undervisning i datorprogrammering
Undervisning om klimatförändringar, i teknik
Hur påverkas lärares syn på ämnens innehåll när betyg och nationella prov införs
Board games in secondary/higher education
Projektet PAUS – Personrörlighet för Akademin