Svenska för undervisning, avancerad nivå B2/C1

Den här kursen vänder sig till dig som har som mål att undervisa på svenska och redan har mycket goda kunskaper i svenska. Du klarar av att använda svenska i många olika situationer, både av privat karaktär och i mer formella sammanhang, men behöver utveckla din svenska i olika typer av kommunikation med studenter. Under kursen kommer du att få reflektera över och träna på det språk man använder i undervisningssituationer inom din disciplin på KTH. Du kommer att få öva på valda undervisningssituationer, få arbeta med språket i presentationsmaterial såsom power pointpresentationer, men också med frågeformuleringar och instruktioner i tester, tentamina och inlämningsuppgifter. Kursen kommer att kräva att du har möjlighet att besöka kollegors lektioner och föreläsningar.

Se kursdatum, viktig information och anmäl dig här