Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bakterier synliggörs i luften på sjukhus

Tekniken som kan minska luftburen smittspridning

Publicerad 2020-03-09

Nu använder KTH-forskare VR (Virtual Reality) för att göra bakterier synliga i luften.
– Vi visualiserar inomhusluftens partikelrörelser och föroreningar i operationssalar genom så kallade superdatorsimuleringar, berättar Parastoo Sadeghian, medarbetare i VisBac-projektet på KTH.

Varje år dör drygt 1 500 patienter i Sverige till följd av allvarliga infektioner som uppstått under vistelsen på sjukhus, enligt Socialstyrelsen.
Hela 98 procent av bakterierna i kirurgiska sår har visat sig komma från den omgivande luften.

– Vi har lyckats synliggöra hur stor inverkan den medicinska personalens arbetssätt kan ha på luftburna bakteriers spridning i sjukhusens operationssalar, säger Parastoo Sadeghian.

Bakterier som orsakar allvarliga kirurgiska infektioner kan ligga kvar länge i inomhusluften, inkapslade i mikroskopiska droppar.

Forskarna har visualiserat bakterierörelserna i luften med hjälp av VR och AR (Augmented Reality), och ett gränssnitt som översätter komplicerad simuleringsdata till lättförståeliga animationer.

Med hjälp av VR-glasögon kan nu läkare och vårdpersonal få en bättre bild av vad som händer i luften under pågående operation.

Bakterieflödena i luften påverkas av flera faktorer – exempelvis av ventilationssystemet, storleken på de bakteriebärande partiklarna, rummets värmesystem, det kirurgiska teamets aktivitet, placeringen av driftsutrustning, och av värmen som utrustningen genererar.

Bakterier kvar i luften i timtal

Tanken med VisBac-projektet är i första hand att vårdpersonal ska få möjlighet till ökad kunskap om luftburen bakteriespridning. Därmed kan de anpassa sitt arbetssätt under operationer för att minimera smittorisken.

Genom VR-glasögonen kan vårdpersonalen bland annat se i vilka situationer de riskerar att blockera viktig ventilationsluft i operationssalen.

– Det tydliggör även hur luft som kontaminerats av bakterier kan spridas genom personalens förflyttningar i rummet. Det visar också hur risken för bakteriespridning ökar när vårdpersonal lutar sig över patienten på operationsbordet, berättar Parastoo Sadeghian.

Parastoo Sadeghian

Bakterier som orsakar allvarliga kirurgiska infektioner kan ligga kvar länge i inomhusluften, inkapslade i mikroskopiska droppar.

Vet man hur länge bakteriebärande partiklar kan finnas kvar i ett rum?
– Det vi vet är att bakterier kan finnas kvar i luften i flera timmar. Tidsaspekten är beroende av många faktorer, och den är en av de frågor vi hoppas kunna besvara genom vår forskning, säger Parastoo Sadeghian.

Christophe Duwig Foto: Håkan Lindgren

VisBac-projektets forskningsledare, Christophe Duwig, tillägger:
– De senaste årens ökning av bakteriell resistens mot antibiotika gör att den här sortens teknikanvändning är extra viktig framöver. Resistenta bakterier betraktas som ett globalt hot, och i framtiden kan enkla kirurgiska ingrepp bli livshotande om vi inte kommer tillrätta med problemen.

Katarina Ahlfort
Foto: VisBac