Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stadsbyggande bidrar till att livsvillkoren blir mer jämlika

TEMA En mänskligare stad

I Bergsjön, ett område utanför Göteborg, har Ann Legeby och forskargruppen inom stadsbyggnad på KTH genomfört ett projekt med syfte att se hur planering och stadsbyggnad kan bidra till mer jämlika livsvillkor.
Publicerad 2019-05-16

Hur vi planerar och bygger påverkar jämlikhet och social hållbarhet i städerna. Det konstaterar Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad på KTH.

För att få syn på vilken roll den byggda miljön har när det gäller segregation och integrationsprocesser har forskargruppen inom stadsbyggnad på KTH tagit fram beskrivningar som är relevanta ur planerings- och stadsbyggnadsperspektiv.

Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad på KTH.

– Vi har utvecklat metoder och analyser för att fånga sådant som går att påverka med planering och stadsbyggande, säger Ann Legeby .

Metoderna har bland annat utvecklats i ett projekt i Göteborg där forskargruppen gjorde en heltäckande kartläggning av hur livsvillkoren såg ut i olika stadsdelar. De tittade särskilt på hur tillgången till kollektiva resurser såg ut. Resurser som utbildning, kollektivtrafik, lekplatser, idrott och kultur, som har stor betydelse i relation till segregation.

– I en stadsdel med hög trångboddhet, låga utbildningsnivåer och hög arbetslöshet är det ännu viktigare att tillgängligheten till kollektiva resurser är god. Människor med begränsade resurser är mer beroende av dem än vad människor med mer resurser är, säger Ann Legeby.


Sämre livsvillkor i vissa förorter

Resultaten visar att vissa förortsområden som exempelvis Bergsjön, Gårdsten men också Björkekärr har sämre livsvillkor jämfört med staden generellt. Beskrivningarna forskarna har gjort kan användas när man ska skriva målformuleringar i planeringsdokument och i själva stadsbyggnadsprocessen.

– Planeringsprocesser är tröga system. Sen står byggnaderna där under lång tid och utgör förutsättningar för hur vi kan leva i staden. Forskningen bidrar till att man kan bli mer precis när man sätter upp mål och tar beslut om stadsbyggnadsinvesteringar. Handlar om att säkerställa att resurser satsas på ett sätt som utjämnar livsvillkoren på sikt, säger Ann Legeby.

Forskargruppen tittade också på hur förutsättningar för stadslivet såg ut och om det fanns ett stadsliv att tala om överhuvudtaget.


Utbildning och kultur är viktigt

– Integrationsprocesser har mycket att göra med att få utbildning och att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Men det finns också en aspekt som handlar om att få vara en del av staden genom det offentliga livet. Att känna sig som en göteborgare bland andra, säger Ann Legeby.

Gemensamma byggnader såsom skolor och bibliotek, var de är placerade i området och hur exempelvis tillgången ser ut till kultur har stor betydelse, konstaterar hon. Och i Bergsjön, en av Göteborgs stadsdelar som räknas som ett utsatt område, satsar man nu på ett nytt kulturhus. Inte en byggnad för finkultur primärt utan mer som ett folkets hus till karaktär och funktion, en sorts ”community house”.

– Det är otroligt intressant att vi igen som samhälle satsar på kulturhus. Och just vilken placering de får i stadsdelen och vad det kan bidra med för olika möjligheter är väldigt viktigt för den här typen av stadsdelar, säger Ann Legeby.

Läs mer om projektet "Delad Stad", som forskargruppen genomförde i Göteborg.

Håkan Soold

FAKTA

Stockholmsprojektet och Gottsundaprojektet

Efter projektet "Delad Stad" i Göteborg har forskargruppen inom stadsbyggnad på KTH tillämpat sina metoder i projekt i Stockholm och i Gottsunda utanför Uppsala. I Stockholm tittade de på kopplingar mellan kultur och stadsbyggnad. De tog ett demokratiskt perspektiv på begreppet kultur med frågor som ”Hur ser möjligheterna ut för stadens invånare att uttrycka sig själva?”, ”Är det lätt för invånarna att göra stadens platser till sina?”.
Läs mer om projektet i Stockholm.

Ett projekt i Gottsunda utanför Uppsala som forskargruppen arbetar med handlar om hur man med planering och stadsbyggande kan öka tryggheten och förbättra livsvillkoren i området. Bland annat tittar forskarna på i vilken grad samhället kan göras mer närvarande genom stadsbyggandet och där skolor specifikt studerats.
Läs mer om Gottsundaprojektet och lyssna på Sveriges Radios webbplats.