Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Styrelsekvinnor månar mer om miljön är män

NYHET

Publicerad 2017-05-08

En nygjord studie vid KTH där 400 styrelsemedlemmar ingått visar att kvinnor ser klimatfrågan som mer angelägen än sina manliga kollegor.

Misse Wester är en av forskarna från KTH som deltagit i arbetet med studien. Foto: Peter Ardell.

När de fyra KTH-forskarna studerat ett antal bolagsstyrelser är frågeställningen som främst granskats varit den om en ökad andel kvinnor i styrelser påverkar arbetet med klimatfrågan.

Det enkla svaret är nej, med tillägget att resultat uteblivit hittills.

– Slutsatsen av denna studie är att en ökad andel kvinnor i styrelser inte har gett en uppenbar effekt på klimatarbetet ännu, säger Misse Wester, en av KTH-forskarna som deltagit i forskningsarbetet.

Kvinnor ser samtidigt klimatfrågan som mer allvarlig än män, även om båda grupperna ser att klimatfrågan är viktig. Båda män och kvinnor anser att det företag i vars styrelse de är verksamma i kommer att påverkas av klimatförändringar och att företaget arbetat aktivt med att minska sin klimatpåverkan.

– Vår slutsats är också att arbetet för en ökad kvinnlig representation i styrelser bör fortsätta med oförändrad kraft, eftersom en fortsatt obalans i styrelserna tycks leda till en passivitet i klimatfrågor.

I rapporten analyseras svaren från cirka 400 styrelsemedlemmar med avseende på bakgrund, uppfattningar om klimatförändringar och arbetsmiljön i styrelsen. De företag som ingått i studien är från transport- och tillverkningsindustrin, de företag som står för de största koldioxinutsläppen.

– Resultaten visar att kvinnorna i vår undersökning är något yngre, har kortare erfarenhet av styrelsearbete än män men samtidigt har högre utbildning och i större utsträckning har genomgått en utbildning i styrelsearbete.

Både män och kvinnor anger att den arbetsmiljö som finns i styrelserna är god och att det finns möjligheter till inflytande. Trots detta visar resultaten att klimatfrågan inte diskuteras i någon större utsträckning på styrelsemötena eller att klimatkompetens finns representerad i styrelsen.

Forskningsstudien är genomförd av Misse Wester tillsammans med KTH-forskarna Annika Carlsson-Kanyama, Lotta Snickare och Ingalill Söderberg. Forskningen som presenteras i rapporten har gjort det inom ramen för forskningsprojektet "Kvinnor och män i styrelser: åtgärder för klimat och energieffektivitet" och har finansierats av Energimyndigheten.

Här hittar du rapporten .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Misse Wester på 070 - 354 59 21 eller misse.wester@abe.kth.se.