Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samarbeta med forskare

Tillsammans med KTH kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt
sätt utveckla sin kunskapsbas och samtidigt ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer, framförallt genom samverkansforskning, centrumbildningar och uppdragsforskning.

Två personer i ett trapphus i dialog över en laptop.

Uppdragsforskning eller samverkansforskning

KTH välkomnar samarbeten inom forskning då det främjar såväl det egna vetenskapliga arbetet och undervisningen vid universitetet som spridandet av kunskap till nytta för samhället.

För att universitetet ska kunna ingå samarbeten krävs att dessa har vetenskapligt värde, ligger i linje med universitetets övergripande uppdrag, att samarbetet präglas av kvalitet, transparens och tydlighet och att de följer gällande lagar, riktlinjer och etis­ka principer vid universitetet. Univer­sitetet månar om att samarbetena inte rubbar marknadskonkurrens, allmän­hetens förtroende för universitetet eller inskränker universitetets möjligheter att bedriva forskning och utbildning. Alla samarbeten förutsätter skriftliga avtal.

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer, uppdrags­forskning och samverkansforskning. Eftersom de legala förutsättningarna är olika är det nödvändigt att i diskus­sioner om eventuella samarbeten vara tydlig med vilken form som avses.

Uppdragsforskning

Företag och organisationer med behov av mer fokuserad resultatutveckling kan genomföra specifika studier eller utveckla sin kunskapsbas i form av uppdragsforskning. Forskningen finan­sieras helt eller delvis av näringslivet och syftar till att vetenskapligt granska, analysera och utveckla en specifik pro­blemställning. Slutprodukten är nya forskningsresultat som du som upp­dragsgivare kan kommersialisera och implementera i din verksamhet.

Läs mer om uppdragsforskning

Samverkansforskning

Att delta i forskningssamverkans­projekt är ett effektivt sätt att ta del av kunskapsfronten inom ett relevant ämnesområde. Både för att utveckla sin egen kunskapsbas och för att få tillgång till nya resultat. I projekten ingår såväl industriföretag, kommuner och landsting som andra universitet och högskolor. Projekten utgör en avgrän­sad forskningsmiljö och drivs utifrån en förutbestämd projektplan med tydliga mål och leveranser. Ditt företag kan antingen delta aktivt i forsknings- och utvecklingsarbetet eller bidra med problemställningar och kravspecifika­tioner.

Research Support Office är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan med universitet och högskolor, forsk­ningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Läs mer om samverkansforskning

Research Support Office  är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Uppdragsforskning jämfört med samverkansforskning

__

Uppdragsforskning

Samverkansforskning

Projekttyp

Uppdragsgivaren ”äger” forskningsfrågan

Forskningsfråga av gemensamt intresse för parterna

Finansiering

Uppdragsgivaren står för hela projektkostnaden enligt principen om full kostnadstäckning.

Samtliga involverade parter bidrar. Betalningar kan ske till lärosätet men då som ekonomiskt bidrag.

Publicering

Universitetet förbehåller sig rätten att publicera resultaten

Universitetet förbehåller sig rätten att publicera resultat som universitetspersonal varit delaktiga i att ta fram

Rättigheter

Uppdragsgivaren kan ges ägande över eller långtgående rättigheter till resultaten. Lärosätet förbehåller sig rätten att nyttja resultaten i fortsatt egen akademisk verksamhet (forskning och undervisning).

Ägandet av resultat genererade av universitetet kvarstår hos forskaren. Forskarens överlåtelse eller licens förutsätter tillkommande marknadsmässig ersättning.

Sekretess

Sekretess enligt offentlighets – och sekretesslagen 31 kap. 12 §

Sekretess enligt offentlighets – och sekretesslagen 24 kap. 5 §

Centrumbildningar

Vid KTH:s centrum bedrivs forskning inom framför allt nya ämnesområ­den. Forskningen bedrivs ofta i samverkan med industri- och näringslivs­parter samt organisationer, myndigheter eller andra parter, t.ex regionen eller staden.

Ett centrum är oftast knutet till en viss skola/avdelning, men bedriver forskningen självständigt. En utsedd föreståndare leder centrumet ope­rativt och rapporterar till en styrgrupp där parterna är representerade. I de flesta centra finns ett nära samarbete med industrin och i flera fall är också centrum samarbetsorgan mellan KTH och andra universitet inom ett forskningsområde.

KTH:s centrumbildningar