Till innehåll på sidan

Samarbeta med forskare

På KTH kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och ta del av forsknings- och innovationsmiljöer, framförallt genom samverkansforskning, uppdragsforskning och centrumbildningar.

Uppdragsforskning eller samverkansforskning

KTH välkomnar samarbeten inom forskning då det främjar såväl det egna vetenskapliga arbetet och undervisningen vid universitetet som spridandet av kunskap till nytta för samhället.

För att universitetet ska kunna ingå samarbeten krävs att dessa har vetenskapligt värde, ligger i linje med universitetets övergripande uppdrag, att samarbetet präglas av kvalitet, transparens och tydlighet och att de följer gällande lagar, riktlinjer och etiska principer vid universitetet. Universitetet månar om att samarbetena inte rubbar marknadskonkurrens, allmänhetens förtroende för universitetet eller inskränker universitetets möjligheter att bedriva forskning och utbildning. Alla samarbeten förutsätter skriftliga avtal.

Inom forskningen finns det två möjliga samarbetsformer - uppdragsforskning och samverkansforskning. Eftersom de legala förutsättningarna är olika är det nödvändigt att i diskussioner om eventuella samarbeten vara tydlig med vilken form som avses.

Ladda ner foldern Samarbeta med KTH (pdf 2,9 MB)

Uppdragsforskning

Företag och organisationer med behov av mer fokuserad resultatutveckling kan genomföra specifika studier eller utveckla sin kunskapsbas i form av uppdragsforskning. Forskningen finansieras helt eller delvis av näringslivet och syftar till att vetenskapligt granska, analysera och utveckla en specifik problemställning. Slutprodukten är nya forskningsresultat som du som uppdragsgivare kan kommersialisera och implementera i din verksamhet.

Läs mer om uppdragsforskning

Samverkansforskning

Att delta i forskningssamverkansprojekt är ett effektivt sätt att ta del av kunskapsfronten inom ett relevant ämnesområde. Både för att utveckla sin egen kunskapsbas och för att få tillgång till nya resultat. I projekten ingår såväl industriföretag, kommuner och landsting som andra universitet och högskolor. Projekten utgör en avgränsad forskningsmiljö och drivs utifrån en förutbestämd projektplan med tydliga mål och leveranser. Ditt företag kan antingen delta aktivt i forsknings- och utvecklingsarbetet eller bidra med problemställningar och kravspecifikationer.

Läs mer om samverkansforskning

Research Support Office  är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Uppdragsforskning jämfört med samverkansforskning

__

Uppdragsforskning

Samverkansforskning

Projekttyp

Uppdragsgivaren ”äger” forskningsfrågan

Forskningsfråga av gemensamt intresse för parterna

Finansiering

Uppdragsgivaren står för hela projektkostnaden enligt principen om full kostnadstäckning.

Samtliga involverade parter bidrar. Betalningar kan ske till lärosätet men då som ekonomiskt bidrag.

Publicering

Universitetet förbehåller sig rätten att publicera resultaten

Universitetet förbehåller sig rätten att publicera resultat som universitetspersonal varit delaktiga i att ta fram

Rättigheter

Uppdragsgivaren kan ges ägande över eller långtgående rättigheter till resultaten. Lärosätet förbehåller sig rätten att nyttja resultaten i fortsatt egen akademisk verksamhet (forskning och undervisning).

Ägandet av resultat genererade av universitetet kvarstår hos forskaren. Forskarens överlåtelse eller licens förutsätter tillkommande marknadsmässig ersättning.

Sekretess

Sekretess enligt offentlighets – och sekretesslagen 31 kap. 12 §

Sekretess enligt offentlighets – och sekretesslagen 24 kap. 5 §

Centrumbildningar

Engagemang i en centrumbildning är ett bra alternativ för företag som har erfarenhet av projektsamverkan men vill arbeta mer långsiktigt med forskning. På KTH:s olika centra bedrivs forskning enligt en mer öppen programbeskrivning. Här är det möjligt att föreslå och driva forskningsprojekt som kräver mer fokuserade satsningar. Varje centra leds av en särskild styrelse med representanter från industri och samhälle. Att engagera sig i en centrumbildning leder till både långsiktig kunskapsuppbyggnad inom ett relevant ämnesområde och ett väl utbyggt kontaktnät.

KTH:s centrumbildningar

Mer information

Research Support Office (RSO) erbjuder stöd till KTH:s forskare, ledning och övriga medarbetare inom extern forskningsfinansiering.

Mer information

Kontakta forskningsstöd

Avtalshantering

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-05