Till innehåll på sidan

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning innebär att universitetet genomför forskning på uppdrag från annan.

Bild på exteriör, träd vid entré.

Universitetet är skyldigt att ta ut en avgift för uppdraget som helt täcker universitetets kostnader för pro­jektet – full kostnadstäckning. Det finns inga formella hinder mot att uppdragsgivaren övertar ägandet till resultaten av uppdraget men i vissa fall är det tillräckligt med nyttjanderätter. Uppdragsgivaren och den ansvariga forskaren ska komma överens om samt reglera frågan i uppdragsforsknings­avtalet som tecknas mellan uppdrags­givaren och universitetet innan arbetet påbörjas.

Spridning av forskningsresultat

Uppdragsforskning ska medföra forskningsnytta för universitetet, vilket i regel innebär att resultaten ska kunna publiceras och presenteras i akademiska sammanhang och komma fortsatt forskning och undervisning till nytta. Universitetet är månt om att detta sker under kontrollerade for­mer och med beaktande av eventuell sekretess liksom att uppdragsgivaren bereds möjlighet att skydda resultat innan offentliggörande. Därför erbjuder universitetet regelmässigt att resultaten inte sprids utan att uppdragsgivaren först informerats och har beretts möjlighet att senarelägga spridningen en rimlig tid, vanligtvis 90 dagar från det att uppdragsgivaren informerats, så att uppdragsgivaren kan söka imma­terialrättsligt skydd, såsom patent. Processen för detta ska vara reglerad i uppdragsforskningsavtalet. För ytterli­gare information om universitetets möj­ligheter att hemlighålla information, se avsnittet Sekretess .

Forsknings- och utvecklingsresultat

Universitetet utför sina forskningsupp­drag med den omsorg och noggrannhet som följer av att vara en framstående forskningsorganisation. Eftersom forskning till sin natur är en experi­mentell verksamhet har universitetet inte möjlighet att lämna garantier för att vissa forskningsresultat uppnås, dess kommersiella användbarhet eller att utvecklingsresultat inte är i konflikt med någon befintlig immaterialrätt.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-21