Kursutveckling

Kursutvecklingsfliken beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklats. Här finns för varje kursomgång sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa. Två huvuddelar ingår: Kursdata & kursanalys och Kurs-PM.

Kursdata & kursanalys

Här hittar du viktiga kursdata, exempelvis ansvarig lärare, för vilka kursen ges, antalet studenter, examinationsgrad och förändringar som gjorts. 

Du kan också hitta kursanalyser där kursansvarig lärare diskuterar hur kursen fungerar utifrån kursenkäter, kursnämndsmöten och/eller andra erfarenheter under kursens gång. Förslag till förändringar inför nästa kursomgång ges också.

Kurs-PM (historik)

Kurs-PM beskriver hur undervisningen har lagts upp i olika kursomgångar. Den är en detaljering av Kursplanen (som bl.a. beskriver kursens syfte och lärandemål).

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Viggo Kann changed the permissions 18 June 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News