Ordlista/word list

Här är svenska och engelska termer för viktiga begrepp i kursen.

bedömningskriterier assessment criteria, rubrics
bedömningsområde assessment area
betygskriterier grading criteria
betygsskala grading scale
betygsättning grading
examinationsmoment assessment task
konstruktiv länkning constructive alignment
kriteriebaserad bedömning criterion referenced assessment
(kriterie)nivå level (of criterion)
kursplan (official) course syllabus
kurs-PM course memo
(Ladok)moment (Ladok) course component
lärandemål (intended) learning outcome
målrelaterad bedömning outcomes based criterion referenced assessment
plussning plussing (re-taking exam to improve the grade)
relativ bedömning norm referenced assessment
sammanvägning av betyg combination of grades
slutbetyg final grade

Feedback News