MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Sustainable Energy Engineering, First Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen genomförs i projektform, antingen individuellt eller i grupper om två teknologer. Projekten behandlar energitekniska problem som är vanligt förekommande i samhället med fokus på hållbara lösningar. Syftet med projektet är att integrera teknik med krav på hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Lärarna i kursen tillhandahåller lämpliga projekt vid kursstart. Projekten kan vara uppdrag från näringsliv eller från en forskargrupp men genomförandet sker i huvudsak vid KTH. Lärarna är också handledare för projekten.

Arbetet skall dokumenteras i form av en skriftlig rapport. Normalt skrivs den på svenska med ett abstract på engelska. Det är tillåtet att skriva rapporten på engelska.

Mellan- och slutseminarium ingår som obligatoriska moment. Vid slutseminariet skall teknologen, förutom att själv redovisa muntligt, även opponera på ett annat projektarbete. Vidare ingår skriftliga inlämningar av delar av rapporten under kursens gång med innehåll enligt överenskommelse med handledaren.

Lärandemål *

Förutom de  av KTH:s fastställda mål för examensarbete för kandidatexamen finns kursspecifika mål enligt nedan.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 - formulera problem och tillämpa metodik inom ämnesområdet hållbar energiteknik för att söka och värdera lösningar.

- tillämpa kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom energitekniken.

- planera sitt eget arbete så att givna delmål nås.

- analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen.

- presentera arbete i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk.    

- referera till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i en rapport.

- skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.

- utföra muntliga presentationer med krav på tidshållning och tydlighet i språk, framförande och illustrationer.

- granska och ge synpunkter på ett tekniskt arbete samt kunna bemöta motsvarande synpunkter på eget arbete

- konstruera en modell, göra antaganden samt värdera dess giltighet och rimlighet genom känslighetsanalys

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförda kurser om minst 120 hp inom civilingenjörsprogrammet.
Inom dessa poäng ska kursen MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp vara slutförd

Rekommenderade förkunskaper

MJ1401 Värmeöverföring

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

XUPP - Examensuppgift, 15 hp

Förutom de av KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete för kandidatexamen finns kursspecifika kriterier:

Genomfört projektarbete med överenskomna rapportinlämningar, närvaro på obligatoriska seminarier och presentation på dessa, opposition och komplettering av slutrapport.

Övriga krav för slutbetyg *

Från och med vårterminen 2021 gäller ändrade krav för särskild behörighet.
Studenter som påbörjat sina studier före 2018-07-01 ska under en övergångsperiod fram till och med utgången av höstterminen 2022 anses behöriga om antingen de krav för särskild behörighet som ställts före vårterminen 2021 eller kraven i aktuell kursplan uppfylls.
För kurs som påbörjas från och med vårterminen 2023 gäller endast särskild behörighet enligt aktuell kursplan.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Lundqvist

Jaime Arias Hurtado

Hans Havtun

Viktoria Martin

Miroslav Petrov

Björn Palm

Jeevan Jayasuriya

Andrew Martin

Joachim Claesson

Semida Silveira

Samer Sawalha

Peter Hagström

Hatef Madani Larijani

Ning-Wei Chiu

Anders Malmquist

Dilip Khatiwada

Björn Laumert

Francesco Fuso-Nerini

William Usher

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MJ146X

Ges av

ITM/Energiteknik - Gru

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Hagström (peter.hagstrom@energy.kth.se)

Övrig information

Kan läsas på distans för studenter som åker utbyte i åk 3, det är då viktigt att kontakt etableras under höstterminen med examinator för att få instruktioner om hur genomförandet på distans går till. Minor Field Studies, MFS, uppmuntras i kursen; kontakt ska då etableras med examinator i god tid innan för att diskutera projekt.