Till innehåll på sidan

Anstånd

Antagna till program och teknisk basutbildning kan beviljas anstånd med studiernas början under vissa förutsättningar. Majoriteten av de kurser och program som ges vid KTH startar en gång per läsår. Normalt beviljas därför anstånd med studiestart i ett år.

Anstånd med att påbörja studierna medges om särskilda skäl finns. Sådana särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter.

Särskilda omständigheter kan vara till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Så söker du om anstånd

Du ansöker om anstånd genom att skicka in blanketten nedan tillsammans med ett brev till oss där du förklarar skälen till att du vill ha anstånd. Du ska också styrka din motivering med lämpliga dokument, så som till exempel läkarintyg eller intyg från arbetsgivaren.

Observera. Du kan inte söka om anstånd när du väl blivit registrerad på utbildning.

Blankett för anstånds ansökan (pdf 124 kB)  och ansökan om anstånd skickas digitalt. Fyll i blanketten, scanna in den och maila den till info@kth.se . Glöm inte att skicka mailet från din uppgivna e-postadress, och skriv ”Ansökan om anstånd” i ämnesraden.

Du måste vara antagen till utbildningen för att kunna beviljas anstånd. Det innebär att du måste tacka ja till den erbjudna platsen inom angiven svarstid för att din anståndsansökan skall behandlas. Om du inte har tackat ja, förlorar du din plats och din anståndsansökan kan inte behandlas.

Skulle du tillhöra gruppen studieavgiftsskyldig måste du även ha betalat studieavgiften för att ansökan ska behandlas.

Beslutet meddelas skriftligen och skickas till dig med post.

Om du beviljats anstånd

För att efter anståndstidens utgång ha kvar din plats måste du innan sista anmälningsdag i aktuell antagningsomgång göra en ny anmälan på antagning.se och ladda upp anståndsbeslutet på antagning.se eller skicka en kopia av det till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Glöm inte att du också behöver tacka ja till platsen på nytt. Annars blir du struken och platsen går till annan sökande.

Om du inte beviljats anstånd

Om din ansökan om anstånd inte beviljas kan du överklaga beslutet. Ett överklagande ska vara skriftligt och ha inkommit till KTH senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ditt överklagande ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till Antagningsgruppen på KTH, 100 44 Stockholm. I ditt överklagande ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring av beslutet som du begär samt skälen för ändringen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-03-25