Till innehåll på sidan

Tidigare föreläsningar

Torsdagsseminariet är en öppen föreläsningsserie från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. En torsdagseftermiddag i månaden presenterar forskare från en av skolans sex institutioner utvald aktuell forskning under ca 45 min följt av mingel. Föreläsningarna har fri entré och är öppna för alla. Här hittar du information om tidigare föreläsningar.

2022-06-16 Developing a deposit-refund system for plastic packaging 

This seminar was presented in English

Plastic Bottles
Foto: pixabay

The Swedish deposit-refund system is a well-functioning example of how circular economy can be realized in practice through a smart technical, organizational and financial solution. During this seminar, the most important lessons from the PANT-project will be presented, a KTH project that has analyzed how the deposit-refund system can be developed in the best way to capture and circulate a larger proportion of plastic packaging.

Nils Johansson, SEED KTH, gave a give a brief overview of the emergence of deposit-refund systems in Sweden, starting with the introduction of the standardized 33 centiliter Stockholm bottle in the year 1886. Zheng Lu SEED KTH, presented an environmental economic evaluation of different approaches to developing the Swedish deposit-refund system for food boxes. Göran Finnveden, SEED KTH, concluded the presentation by summarizing the most important lessons from the project.

2022-05-19 AI Safety Perception Patterns: Using multiple data sources to produce an AI safety perception map of Stockholm 

Jonatan Abraham
Jonatan Abraham

This seminar was presented in English.

What makes a city (un)safe? The project AI Safety Perception Patterns is a collaboration between KTH, MIT and the City of Stockholm, attempting to determine the role the urban environment plays in people’s perceived safety. Online survey data are combined with Street View-imagery analysis using AI to predict people’s safety perceptions in relation to the built environment of Stockholm City. This is compared with several urban security indicators (e.g., police records, victimization survey results) to produce a safety perception map, serving as a diagnostic of the safety conditions of Stockholm.

Jonatan Abraham, doctoral student at the School of Architecture and the Built Environment, presented the current stage of the project, with a focus on the development of the security indicators. 

2022-04-21 Mixing fluid mechanics with circus: an interdisciplinary pedagogical experiment

Luigia Brandimarte
Luigia Brandimarte

This seminar was presented in English.

Tired of “screen teaching”, last year Luigia Brandimarte started thinking of alternative ways to take students (and myself) away from a computer screen and offer a new learning environment. So, she contacted two colleagues from the Stockholm School of Circus (SKH) and shaped with them a joint cross-discipline group activity, involving both KTH and Circus students.

The seminar shares details on this joint experiment, discusses the value of cross-disciplinarity for life-long learning and reflects on students’ feedback on this new and out-of-context pedagogical experience.

 2022-03-31 Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi 

Catharina Gabrielsson
Catharina Gabrielsson

Genom policydokumentet ”Gestaltad livsmiljö” tilldelas konsten en viktig roll i samhällsutvecklingen, men den intar samtidigt en särställning. Även om konsten principiellt ska vara fri så visar debatten om ”armlängds avstånd” hur den allt oftare används för politiska syften och tas i bruk för att uppnå olika typer av samhällsnytta.

I det här projektet antar Catharina Gabrielsson och Eva Arnqvist offentlig konst som en indikator för ”den faktiskt existerande demokratin” genom att undersöka komplexa konstnärliga processer i kommuner med vid skilda förutsättningar. Vad kan och får konstnärer göra idag, vilka krav och förväntningar ställs på konsten, och vad kan vi lära oss av de konflikter som blottläggs i de konstnärliga processerna? Genom att arbeta med kameran som verktyg och gestalta forskningresultatet i en film prövar dom också nya metoder för framställning och förmedling av kunskap om demokrati och hållbar utveckling.

Agnieszka Zalejska Jonsson
Agnieszka Zalejska Jonsson

2022-01-20 Digitalisering inom fastighetsförvaltning

Christina Gustafsson
Christina Gustafsson

Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt har under hösten kommit ut i ny upplaga. Ett 30-tal experter från akademi och bransch är författare till olika avsnitt som tillsammans ger en bred kunskapsöverblick över det viktigaste inom ekonomi och juridik för fastighetsområdet.

Seminariet fokuserade på ett helt nytt kapitel om Fastighetsförvaltning och digitalisering – vilket är ett område som institutionen för Fastigheter och Byggande bedriver forskning och utbildning. Agnieszka Zalejska Jonsson som författare och Christina Gustafsson som en av redaktörerna för boken presenterade boken och en del om den forskning som pågår inom det här området.

Semninariet avslutades med en paneldiskussion där även Carolina Wachtmeister, Head of Digital & Service Development, Newsec och Peter Karlsson, Innovationsledare, Akademiska Hus deltog.

2021-11-25 MASSA - Hur stenrester från stora infrastrukturprojekt kan bidra till en mer resilient huvudstad på vatten

Ania Öst
Ania Öst

Pågående storskaliga infrastrukturprojekt som utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Förbifart Stockholm genererar miljontals ton stenmassa. Detta leder ofta till ohållbara transporter och stora konsekvenser för miljön. När tunnelbanan sist byggdes ut tog den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom initiativet att tillsammans med konstnärer skapa Stockholms 10 artificiella toppar, t.ex. Hammarbybacken och Högdalstopparna. De gestaltades för rekreation och kan idag ses som monument över den tidens hantering av restmassor och folkhälsans prioriterade ställning. Nu uppstår återigen chansen att skapa vår tids avtryck. Vad prioriterar vi i dag?

Ania Öst, forskare och lärare på KTH Arkitekturskolan och partner på Gaia Arkitektur presenterade det pågående FORMAS finansierade forskningsprojektet MASSA som är ett samarbete mellan Stockholms stad, KTH Arkitekturskolan, Gaia Arkitektur och Studio Erixon Aalto.

2021-10-28 Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador

Raied Karoumi
Raied Karoumi
John Leander
John Leander

En hållbar förvaltning av transportinfrastruktur kräver nya metoder för bedömning av det fysiska tillståndet. Utdömda broar kan räddas med sensorer och intelligenta rutiner för utvärdering av lasteffekt och bärförmåga. Modern mätteknik och Sakernas Internet (IoT) erbjuder tekniska lösningar som gör det enkelt att mäta och att generera stora mängder data. Å andra sidan går det inte att mäta de kvalitativa mått som används för att beskriva en bros fysiska tillstånd som bärförmåga, återstående livslängd, säkerhet eller komfort.

Raied Karoumi och John Leander presenterade de teoretiska delarna av forskningen och praktiska exempel på instrumenterade broar.

Powerpointbilder

Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador.pdf (pdf 3,0 MB)

Jacob Witzell
Jacob Witzell

2021-10-14 – Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling?

Samhällsplanering lyfts ofta fram som centralt för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle. Det är välkänt att dagens transport- och resmönster är problematiska utifrån såväl klimat- och miljöhänseende som sociala perspektiv. Utarbetandet av nästa nationella transportplan pågår just nu. Planen kommer att ha stor påverkan på framtidens resor och transporter.

På det här seminariet diskuteras hur väl rustad Trafikverkets planering är för att

Karin Winter
Karin Winter

 möta behov av genomgripande samhällsförändringar. Denna aktuella fråga diskuteras utifrån två nya doktorsavhandlingar skrivna av Jacob Witzell och Karin Winter vid Institutionen för samhällsplanering och miljö.

Powerpointbilder

Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling.pdf (pdf 1,0 MB)

2021-05-27 Kommuners arbete mot hemlöshet

Anna Granath Hansson
Anna Granath Hansson

Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid varit svårtillgänglig för hushåll med lägre inkomster på grund av höga bostadspriser och ett bristande utbud av hyresrätter, framförallt i de lägre hyressegmenten. Behovet av åtkomliga hyresrätter har ökat också genom en omfattande invandring av hushåll med lägre inkomster. Hushåll med en begränsad ekonomi och också ofta andra svårigheter på bostadsmarknaden. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle 2017 var 33 000 vuxna personer hemlösa.

Anna Granath Hansson presenterade en studie av strategier för det boendesociala arbetet i sex svenska kommuner. Kopplingar gjordes till den generella bostadspolitiken, de nya begreppen strukturellt och socialt hemlösa samt den pågående bostadssociala utredningen.

Powerpointbilder

Kommuners arbete mot hemlöshet maj 2021.pdf (pdf 374 kB)

Nicole Kringos
Nicole Kringos

2021-04-22 Digital Twin of the KTH infrastructure

This seminar was presented in English.

In September 2020, Campus2030 started under Vinnova’s InfraSweden2030 Strategic Innovation Program. The project focusing on developing a Digital Twin of the KTH infrastructure with Augmented Reality experiences spread all over campus. The project is a collaboration between three KTH competence centres; iTRL, ICES and Road2Science.

Niki Kringos is Professor in Highway Engineering at School of Architecture and the Built Environment and the Director of the Road2Science competence centre that leads the project. In this seminar she presented the major challenges that the project is addressing, what its strategy is to addressing them and how you could get involved into the project.

Cecilia Hermansson
Cecilia Hermansson

2021-04-08 Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen

Klimatpolitiska rådet presenterar årligen en rapport som följer upp och utvärderar regeringens klimatpolitik. Fjolårets rapport innehöll rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen. Årets rapport presenteras den 25 mars och den fokuserar på pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen, och särskilt utvärderas regeringens krispolitik där en uppdelning görs mellan åtgärder för räddning, återhämtning och reformer.

Cecilia Hermansson, forskare på ABE-skolan (avdelningen för fastighetsekonomi och finans), är sedan 1 januari i år Klimatpolitiska rådets vice ordförande. På torsdagsseminariet den 8 april presenterade hon huvuddragen i årets rapport.

Powerpointbilder

Klimatpolitiska rådet - pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen.pdf (pdf 4,3 MB)

Vasily Sitnikov
Vasily Sitnikov

2021-03-11 Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete

This seminar was presented in English.

The Ice Formwork system is a digital fabrication method proposed, studied and tested by Vasily Sitnikov at KTH School of Architecture. The method enables production of bespoke design geometry using artificially frozen water as the moulding material in lieu of the petrochemical or engineered wood products conventionally used for the moulding. It has been identified that the Ice Formwork method can significantly reduce the embodied energy and carbon footprint of the derivative concrete products and allows reduced cement consumption as it is compatible with UHPC, and that it fully supports the production of complex and mass-optimized concrete structures. In addition, a unique practical advantage of Ice Formwork is the rapid and autonomous demoulding process facilitated by simple melting of the ice moulds. The method thus allows the robotic fabrication of design geometry that would be unfeasible with other production methods.

Powerpointbilder

Ice Formwork Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete.pdf (pdf 4,7 MB)

Jenny Wanselius
Jenny Wanselius

2021-02-18 EU Horizon Europe funding opportunities for collaborative research

This seminar was presented in English.

Jeanna Ayoubi
Jeanna Ayoubi

Jenny Wanselius, Head of unit Research Funding, and Jeanna Ayoubi, EU Grants advisor from the Research Support Office (RSO) presented an introduction to the new EU research and innovation programme Horizon Europe and the opportunities available for collaborative research projects.

Powerpointbilder

EU Horizon Europe funding opportunities and RSO support (pdf 2,3 MB)

2020-11-19 Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin

Ivo Martinac
Ivo Martinac

Detta seminarium gavs på engelska.

Ivo Martinac presenterade ett torsdagsseminarium om hanteringen av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin.

Powerpointbilder

Hantering av inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader under Covid-19 pandemin (pdf 4,9 MB)

Cecilia Hermansson, Johan Schück, Mats Wilhelmsson och Mikael Malmaeus
Cecilia Hermansson, Johan Schück, Mats Wilhelmsson och Mikael Malmaeus

2020-11-05 Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet

Johan Schück, docent Mikael Malmaeus, IVL, Mats Wilhelmsson, professor i fastighetsekonomi samt Cecilia Hermansson, forskare på KTH och tidigare chefekonom på Swedbank, presenterade detta seminarium om hur ekonomin och bostadsmarknaden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

 Powerpointbilder

Mats Wilhelmsson (pdf 1,4 MB)

Johan Schück (pdf 592 kB)

David Nilsson

Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg

Pandemiutbrott kan komma i flera vågor. Forskare från bland annat KTH undersöker nu utvecklingen av Covid-19 med hjälp av tester på avloppsvatten. Forskningsarbetet sker i samarbete med institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) och forskare vid SciLifeLab.

David Nilsson, föreståndare för KTH Vattencentrum, presenterade detta torsdagsseminarium och berättade då mer om varför avloppsvattnet är en källa till information som kan ge ovärderlig och snabb information om situationen, samt hur pandemin utvecklas.

Mer information om detta forskningsprojekt

Erik Jenelius

Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm

Erik Jenelius, avdelningschef för transportplanering, presenterade KTH:s samarbete med Trafikförvaltningen Region Stockholm kring utvärderingen av effekterna av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm.

Ann Legeby & Daniel Koch

28 maj 2020: Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

På detta seminarium presenterade Ann Legeby och Daniel Koch hur de undersöker de nya och tillfälliga rörelse- och användningsmönster som uppstår när invånarna uppmanas hålla sig ifrån folksamlingar på grund av risken att smittas av eller smitta andra med Covid-19.

Du kan själv vara en del av denna forskning genom att svara på en av de enkäter som har tagits fram. Du kan lämna svar varhelst i landet, välj den stad som du bor närmast i länkarna nedanför.

Enkät Stockholm
Enkät Uppsala
Enkät Göteborg

Enkät Sverige

Sasan Sadrizadeh

14 May 2020: A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability

Seminariet hölls på engelska.

On this seminar Sasan Sadrizadeh presented a recent research effort at the ABE school that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability to meet the increased demand for appropriate space in the event of disease outbreaks or any large scales public health emergency.

5 mars 2020: Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851-2010

Huvudredaktören, översten, civilingenjören och teknologie licentiaten från KTH, Sven-Erik Delsenius, presenterade tillsammans med KTH:s representant i redaktionskommittén, docent Hans Ingvarsson, den nyutkomna boken ”Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens historia 1851–2010”.

6 februari 2020: Samhällsplanering och miljö - ett urval av aktuella forskningsprojekt och aktiviteter

Seminariet hölls på engelska.

Professor Yifang Ban  presented the current research on how Earth Observation Big Data and AI can be used for Urbanization and Wildfires Monitoring.
Professor Vania Ceccato  presented a selection of current initiatives on Safety and sustainability: Links between KTH research and practice.
Dr Camilla Byström  presented InfraSweden2030, a strategic innovation programme for the transportation infrastructure sector.

5 december 2019: Samverkan i infrastrukturprojekt - forskning och erfarenheter

Professor Anna Kadefors  och Professor Per-Erik Eriksson , institutionen för fastigheter och byggande, presenterade resultat från två forskningsprojekt med koppling till Trafikverkets strategier for samverkan. Den ena studien fokuserar på samverkan i konsultupphandling och den andra på Trafikverkets projekt med Tidig EntreprenörsMedverkan (TEM), även kallat Early Contractor Involvement.

Powerpointbilder

Anna Kadefors - Samverkan i infrastrukturprojekt (pdf 2,4 MB)

Per-Erik Eriksson - Samverkan i infrastrukturprojekt (pdf 236 kB)

7 november 2019: Byggnader ska vara bra för oss människor – vi talar om hållbara byggnader

Professor Ivo Martinac , institutionen för byggvetenskap, presenterade ett initiativ kring hållbar byggnadsdrift med fokus på energiprestanda och inneklimat i byggnader (CIEB) och digitalisering i bebyggelsen.
Professor Folke Björk , institutionen för byggvetenskap, presenterade en studie om vattenskador i bostäder i Sverige, omfattning och orsaker.

Powerpointbilder

Ivo Martinac - Brukaranpassad byggnadsdrift i digitaliseringens tider (pdf 3,2 MB)

Folke Björk - Vattenskador i Sverige - omfattning och orsaker (pdf 1,5 MB)

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-06-16