Till innehåll på sidan
KTH rankas som världens sjunde främsta universitet inom hållbar utveckling. (Foto: David Callahan)

KTH i världstoppen inom hållbar utveckling

NYHET

Publicerad 2019-04-03

KTH rankas som ett av världens tio främsta universitet, i en mätning som baseras på FN:s globala hållbarhetsmål. Inom två av målen rankas KTH på andra respektive tredje plats.

– Fantastiskt roligt. Som ett tekniskt universitet vill vi att vår verksamhet ska ha en påverkan, en ”impact” och att resultat ska komma till nytta. Här har vi ett kvitto på att vi är framgångsrika, säger Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Syftet med rankingen, THE University Impact Rankings,är att ge en bild av lärosätens samhällspåverkan genom att mäta hur de lever upp till målen för hållbar utveckling som antogs 2015. Elva av totalt 17 mål ingår i rankingen. KTH rankas som helhet på sjunde plats av sammanlagt 500 universitet.

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Främsta rankingpositioner får KTH för områdena arbetsvillkor, innovationer och klimat. Inom hållbarhetsmålen Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Hållbar industri, innovationer och infrastruktur rankas KTH på andra respektive tredje plats i världen. Inom målet Bekämpa klimatförändringarna rankas KTH på nionde plats.

– Det är lysande och visar att vi är på rätt väg inom många områden. Den här rankingen är spännande för att den kombinerar traditionella akademiska data, som till exempel publiceringar, med information om hur vi sköter vår egen verksamhet.

Viktigt med tillgänglig information

Rankningen baseras på uppgifter som skickats in av universiteten, och som på något sätt berör de elva hållbarhetsmålen. Även information om antal studenter i olika ämnesområden, examina, ekonomi och antal spin off-företag ingår i underlaget. Bibliometriska indikatorer samt en ryktesmätning har också använts.

Särskilt fokus ligger vid samverkan mellan universitet och regering/myndigheter, och hur mycket information om universitetens hållbarhetsarbete som är öppet tillgängligt.

KTH:s rankingposition återspeglar, enligt Göran Finnveden, både de specifika insatser som gjorts inom olika framgångsrika områden och att KTH haft ordning och reda på data som man rapporterat in.

– Inom flera av de områden där vi blir högt rankade har vi haft långsiktiga satsningar och det ger effekt, säger han.

Mikael Östling är i rollen som KTH:s prorektor den som ytterst ansvarar för universitetets arbete med ranking. Han berättar att KTH jobbar målmedvetet med ranking i stort.

– Den nya mätning som THE redovisar idag är ytterligare ett bevis för att vi lever som vi lär där hållbarhet är viktigt. Hållbarhetsaspekterna genomsyrar hela verksamheten och är ingen enskild aktivitet. Resultatet visar också att KTH:s hela verksamhetsområde adresserar de viktiga samhällsutmaningarna och att vårt arbete tillsammans med våra strategiska partners ger resultat.

Hög medvetenhet för hållbarhet

Lisa Ericsson, chef på KTH Innovation.

För Lisa Ericsson, chef på KTH Innovation, är hållbar utveckling en prioriterad fråga i arbetet med att stödja spin off-företag med ursprung från KTH. Att arbetet nu gett resultat i global konkurrens med andra lärosäten är extra roligt, säger hon.

– Vi ska intensifiera arbetet ännu mer, bland annat med ett stort projekt som syftar till att öka antalet hållbara idéer från KTH som når marknaden. Vi ser att det finns ett stort intresse och hög medvetenhet för hållbarhet bland dem som kommer till oss med sina idéer. Det gäller både från studenter och från våra nätverk av investerare och externa entreprenörer.

Förklaringen till KTH:s topplacering på världsrankingen är flera års dokumenterat arbete med hållbarhetsfrågor, säger Per- Anders Östling, KTH:s rankingexpert:

– Detta, i kombination med att KTH sedan länge varit framstående inom teknik och innovationsarbete har starkt bidragit till det positiva resultatet i denna rankning.

Att lyckas väl inom en global ranking som är kopplad till FN:s hållbarhetsmål stärker KTH:s internationella konkurrenskraft, understryker Per-Anders Östling,

– Naturligtvis är det mycket positivt för KTH:s varumärke och synlighet. Att bli förknippad med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete stärker vår position vid exempelvis rekrytering av internationella studenter och forskare.

Text: Christer Gummeson

Fakta:

KTH:s resultat för respektive hållbarhetsmål:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: 2
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: 3
  • Bekämpa klimatförändringarna: 9
  • Genomförande och globalt partnerskap: 14
  • Hållbara städer och samhällen: 28
  • God utbildning för alla: 37
  • Jämställdhet: 101-200

Helhetsrankningen för ett lärosäte baseras på resultatet för ett av hållbarhetsmålen, nr 17, Genomförande och globalt partnerskap, tillsammans med de tre bästa resultaten för de övriga hållbarhetsmålen.

KTH har inte rapporterat in resultat för hållbarhetsmål nr 3, 10 och 16, delvis för att de inte är anpassade för en teknisk fakultet och därför inte ansetts lika relevanta.

THE University Impact Rankings skiljer sig från övriga etablerade universitetsrankingar från exempelvis THE och QS som har fokus på forskningsexcellens. I THE University Impact Rankings har policys, lagstiftning och öppenhet kring frågor om universitetens hållbarhetsarbete en avgörande betydelse. Inom exempelvis hållbarhetsmålet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, där KTH rankas 2:a i världen har svensk lagstiftning haft stor betydelse för utfallet. Även öppenheten, att det funnits mycket underlag offentligt på webben har bidragit till KTH:s resultat.

Hållbarhetsrankingen görs för första gången i år, flera ledande universitet deltar inte. Bland svenska lärosäten deltar KTH och Göteborgs universitet.