Till innehåll på sidan

Resursåtervinning från havsbottens sediment

Våtmark på Utö.

Miljösynder skapar igenväxande vikar

En stor del av Östersjöns övergödning beror på intern belastning. Gamla miljösynder går igen när fosfor från 1900-talets höga utsläpp lösgörs från havsbottens sediment och bidrar till igenväxande vikar och syrefria bottnar. Samtidigt är fosfor nödvändigt för all matproduktion. Det är dessutom en ändlig resurs som vi idag importerar.

KTH:s initiativ för återvinning av fosfor

KTH undersöker möjligheten att avlägsna fosfor ur bottensedimenten i vikar och skärgårdar. Målet är att utveckla en metod som dels reducerar den interna belastningen på Östersjöns ekosystem, dels gör det möjligt att återföra fosfor som en resurs i näringskedjan. Förhoppningen är att kunna dra nytta av resursen av fosfor som finns i havets sediment och omskapa problemet till en fördel.  

Den vetenskapliga ansatsen bygger på biokemiska processer för att avlägsna fosfor som tidigare använts inom avancerad avloppsrening. Ett testcase har utvecklats kring en grund vik på Utö i Stockholms skärgård där olika metoder för sedimentbehandling testas i laboratorieskala. 

I nästa steg avser KTH bygga och testa en mindre bioreaktor för kontinuerlig drift. Det är ett viktigt steg i forskningsprocessen och metodutvecklingen. Det är också avgörande för att bedöma potentialen i att reducera Östersjöns internbelastning och uppnå resursåtervinning. 

Genomförande i samarbete med Östersjöinitiativ

Projektet genomförs under ett år och är baserat vid Institutionen för kemiteknik. Fältverksamheten sker i nära samarbete med aktörer på Utö. Samverkan sker även med andra forskare inom KTH:s Östersjöinitiativ, framförallt kring elektronisk övervakning (e-övervakning) av våtmarken på Utö .

Teamet består av docent Zeynep Cetecioglu Gurol  (projektledare), post-doc forskare Ece Kendir Cakmak och doktorand Fengyi Zhu.
 

Innehållsansvarig:Development Office
Tillhör: KTH Baltic Tech Initiative
Senast ändrad: 2021-11-23