KTH Bibliotekets samlingar

1825 lades grunden till KTH Biblioteket genom de första inköpen och gåvorna. Numera ligger fokus för inköp på elektroniska resurser. Biblioteket tar stor hänsyn till önskemål från studenter, lärare och forskare vid inköp eller prenumerationer.

Beställ material

Elektroniska samlingar

Den största delen av våra samlingar når du online.

KTH Biblioteket tillhandahåller e-tidskrifter, e-böcker och databaser via prenumerationer, inköp och open access. Samlingarna speglar i stort KTHs forskning och utbildning, men ger även tillgång till de flesta andra ämnesområden.

I runda tal ger KTH Biblioteket direkt tillgång till följande utbud:

E-böcker 250 000
Databaser 100
Prenumerationer av e-tidskrifter 11 000

Till detta kan läggas ett stort antal open access-resurser.

Databaser och söktjänster
 

Tryckta samlingar

Bibliotekets tryckta samlingar är fördelade på tre campus och två externa magasin. 

Böcker

Boksamlingen är, med vissa undantag, uppställd i tre sviter: den Äldre boksamlingen, som omfattar 1825-1960. Samlingen 1961-2001 som är tillgänglig i Öppet magasin. Den senaste boksviten löper från 2002.

Arkitektursamlingen

Under 2015 flyttades Arkitekturbibliotekets samlingar in till Huvudbiblioteket. Arkitektursamlingen består av cirka 30.000 böcker inom arkitektur, arkitekturhistoria, byggnadskonstruktionslära, formlära och stadsbyggnad. Vi prenumererar på 60 tryckta tidskrifter, och ett antal elektroniska tidskrifter.

Tidskrifter

KTH bibliotekets tidskriftssamlingar är omfattande. De flesta är av vetenskaplig karaktär, men även tidskrifter från branschorgan finns representerade. Många tidskrifter finns i långa sviter, ofta obrutna sedan starten. Tidskrifter är med få undantag placerade i externt magasin och beställs fram vid behov. Arkitektursamlingens tidskrifter finns tillgängliga på biblioteket.

Tidskrifterna läses på plats i biblioteket.

Böcker och tidskrifter i Norra galleriet. Foto: Fredrik Persson.

Specialsamlingarna

Bland våra specialsamlingar finns mycket unikt material.

Byggdoksamlingen innehåller litteratur inom fastighet, bygg och miljö. Samlingen täcker till stor del byggforskning i Sverige fram till 2003 och ger en sammanhållen bild av svensk byggforskning. Byggdoksamlingen finns i Öppet magasin.

Holmsamlingen är vår minsta samling och är relaterad till fysikern Ragnar Holms forskning. Samlingen är placerad i ett glasskåp i Norra galleriet.

Flygsamlingen omfattar böcker inom flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och fluidmekanik, samt cirka 20 000 tekniska rapporter (NACA, AGARD med flera). Samlingen finns i Norra galleriet och Öppet magasin.

KTH-samlingen innehåller material som har publicerats på KTH och som har inkommit till biblioteket fram till 2010. Samlingen finns i slutet magasin och i Ångdomen.

Samlingen för internationella kongresser innehåller publikationer tillkomna i samband med olika kongresser världen över. Kongressamlingen avslutades i mitten av 1990-talet.

Samlingen i energi- och kärnteknik består av böcker inom ämnesområdena energi- och energirelaterad miljöteknik, och cirka 100.000 rapporter. Särskilt omfattande är samlingen inom kärnenergiområdet från 1950-talet och framåt. Samlingen finns i Öppet magasin.

Samlingen för internationellt utvecklingssamarbete – SIUS, är inriktad på internationellt utvecklingssamarbete inom miljö, mark och vatten, planering, byggande och energi i ett uthålligt perspektiv. Samlingen finns i Öppet magasin.

Samlingen för teknik- och vetenskapshistoria innehåller böcker om teknik och vetenskap ur ett socialt och historiskt perspektiv. I kombination med Äldre boksamlingen ges en överblick över den svenska tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Äldre boksamlingen utgör en unik dokumentation över Sveriges utveckling från agrarland till industrination och spänner över ett brett ämnesfält. Samlingen kan endast besökas efter överenskommelse. Till Äldre boksamlingen hör även ett handskriftsarkiv med brevsamlingar och manuskript.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-08-01