Kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation: en översikt av grå litteratur

Mycket är känt inom tillgänglighetsområdet vad gäller att göra elektronisk kommunikation tillgänglig för personer med nedsatt syn, hörsel eller motorik. För grupper med kognitiva eller psykiska funktionshinder känner vi till betydligt mindre. I tidigare PTS-projekt har vi kartlagt den vetenskapliga litteraturen inom området kognitiv tillgänglighet. Pilotstudien om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för personer med psykiska funktionshinder syftar till att öka kunskapen om denna form av funktionshinder och de problem gruppen upplever visavi elektronisk kommunikation. Det tarvar särskild metodik för att närma sig denna målgrupp varför workshops där man kan närma sig problematiken i samtalsform är att föredra. Denna studie bedrivs i aktionsforskningsform där resultaten av workshopparna insamlas genom deltagande observation och resultaten av de tidiga workshopparna används för att förfina senare workshops. Resultaten kommer att populärvetenskapligt publiceras på ett lättillgängligt sätt i syfte att allmänt sprida kunskap om psykiskt funktionshindrades tillgänglighetsproblem och möjligheter i användningen av elektronisk kommunikation. Studien kommer också att vetenskapligt publiceras som en tidskriftsartikel eller konferensbidrag.

Detta projekt är ett av tre olika projekt gjort i samarbete med PTS:

Projektledare: Ann Lantz och Jan Gulliksen

Övriga projektdeltagare: Johan Borg och Stefan Johansson

Till sidans topp