Pilotstudie om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för personer med psykiska funktionsnedsättningar

För att säkerställa att personer med varierande kognitiv funktionsförmåga kan delta i samhället behöver omgivningen vara tillgänglig för dem. Detta kan främjas genom standardisering av kognitiva tillgänglighetskrav. För att fatta välinformerade beslut om vilka krav som bör ingå i en standard för kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation krävs god kännedom om det befintliga kunskapsläget. En kunskapssammanställning av vetenskapligt utvärderade och publicerade tillgänglighetsåtgärder har tidigare genomförts. Det finns dock studier av tillgänglighetsåtgärder som inte publicerats på samma sätt, men som ändå kan ha stor betydelse för att utveckla området. Forskningspublikationer som inte har kvalitetsgranskats och publicerats av ett förlag kallas grå litteratur. De utgörs ofta av rapporter och seminarie- eller konferensbidrag som getts ut av organisationer, institutioner eller myndigheter som inte har någon vanlig förlagsutgivning. Syftet med denna studie är därför att genomföra en översikt av grå litteratur om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Studien skall besvara frågan om vilka kognitivt inriktade åtgärder som finns dokumenterade i den grå litteraturen och vilka effekter de har. Litteraturöversikten genomförs enligt ett i förväg upprättat protokoll under oktober 2013 till februari 2014. Resultatet presenteras i en populärvetenskaplig rapport med en bilaga som mer detaljerat beskriver metod och fynd. Studien bidrar till att kartlägga kunskapsbasen för att kunna arbeta evidensbaserat med frågor som rör kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation. Studien har initierats av brukargrupper.


Detta projekt är ett av tre projekt som gjörs tillsammans med PTS:

Projektledare: Jan Gulliksen och Ann Lantz

Övriga projektdeltagare: Johan Borg och Stefan Johansson

Till sidans topp