Till innehåll på sidan

Regel 2: Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts

Om det finns delar av lösningen som studenten inte gjort själv, så måste studenten göra examinerande lärare uppmärksam på detta.

I många sammanhang är det naturligt att använda sådant andra har gjort. Vid programmeringsuppgifter kan det vara naturligt att använda färdiga exempel som finns i kurslitteraturen eller som kursledningen tillhandahållit. Detta ska tydligt redovisas, till exempel i form av kommentarer i koden. När man skriver rapporter/uppsatser är det naturligt att använda olika typer av källor och dessa ska då redovisas i form av referenser och en källförteckning (direkta citat måste explicit anges). Den som utnyttjar en idé som härstammar från en annan person ska tydligt redovisa varifrån idén kommer. Detta gäller även idéer som förmedlats muntligt, exempelvis vid diskussion med andra studenter.

När man kör fast på en (programmerings-)uppgift kan man behöva be en handledare eller en kamrat om hjälp med felsökning eller tips. Det är tillåtet, men hjälp av avgörande betydelse ska tydligt redovisas på lämpligt sätt, till exempel i form av kommentarer i koden eller i labbrapporten. Den som söker hjälp med att lösa sin uppgift ska göra det i syftet att öka sin förståelse, inte i syftet att snabbt och enkelt klara av uppgiften.

Diskussioner kamrater emellan uppmuntras, men efter diskussionen ska var och en göra sin egen lösning. En student som, enligt examinerande lärares bedömning, gjort alltför liten del av lösningen själv har inte presterat tillräckligt för att kunna godkännas på det aktuella kursmomentet.