Till innehåll på sidan

Hederskodex för studenter och lärare

Denna hederskodex som tillämpas vid alla kurser och program vid EECS-skolan består av en allmän text med motiveringar och förklaringar samt ett antal regler med förtydligande exempel. Längst ner finns vår hederskodex i PDF-format.

Bakgrund

Det ligger i såväl lärares som studenters intresse att ha en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit och ömsesidigt förtroende. Såväl lärare som studenter bidrar till den positiva akademiska andan av kunskapssökande. Utbildningen ska leda till professionalitet i arbetslivet, ett begrepp som bland annat innebär yrkesheder, förståelse och ansvarstagande. Yrkesheder innebär bland annat att det man redovisar som sitt eget arbete också är det. Om andra bidragit till arbetet, så redovisar man det. Förståelse innebär att man så långt möjligt ska förstå varför en lösning (på en arbetsuppgift eller inlämningsuppgift) är en bra lösning. Ansvarstagande innebär att man tar ansvar för att lösningen har de kvaliteter som det finns skäl att förvänta.

Följande hederskodex antogs i maj 2018 av lärare och studenter i skolans grundutbildningsråd. Grundtankarna är hämtade från den hederskodex som används sedan länge vid Stanforduniversitetet för att upprätthålla gemensamma hedersbegrepp. Om studenter och lärare följer hederskodexen kan resurserna i större utsträckning läggas på annat än övervakning och kontrollåtgärder.

Hederskodex

Kontroll av kunskap och färdigheter ska vara en värdefull del av utbildningen. Läraren ska alltid försöka utforma såväl laborationer, hemuppgifter etc. som klassiska tentamina i sal med tanke på detta.

Studenten

Studenten ska ärligt redovisa vad han/hon gjort själv och vad han/hon inte gjort själv. Kopiering av text eller programkod är ohederligt. I vissa sammanhang kan det dock vara lämpligt att använda och citera relevanta källor, och då ska studenten öppet redovisa vad som är citat och vem som citeras. I andra sammanhang kan det vara lämpligt att använda färdiga programexempel, till exempel ur läroboken. Den student som gör det, ska öppet redovisa det. Det är fel att ta del av en hel lösning till en uppgift, men det är rätt att ta hjälp när man kört fast. Sådan hjälp ska alltid öppet redovisas.

Läraren

Läraren ska sträva efter att ge uppgifter som inte frestar till kopiering. De bör vara rimligt svåra i relation till kursens lärandemål och bedömningen av studenternas arbetsinsatser ska vara korrekt.

Grupparbete

Om studenterna vid ett grupparbete gjort olika stora insatser ska de öppet redovisa detta. Det är fel att försöka åka snålskjuts på labbkamrat(er), men det är rätt att låta en duktigare eller mer ambitiös student få äran av sin prestation. Läraren ska låta alla gruppmedlemmar få visa upp vad de bidragit med. Ärligt redovisade brister bör bemötas med välvilja.

Vad är examination

Alla kurser examineras. I skolans kurser förekommer många examinationsformer från den klassiska skriftliga tentamen i sal till så kallad alternativ examination i form av laborationer, hemuppgifter, uppsatser, hemtentamina m.m. Allt som bidrar till bedömningen av om en student klarat en kurs eller vilket betyg han/hon ska ha är examination. Alternativa examinationsformer bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från de studerandes sida. En förutsättning för att den alternativa examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att studenterna gör uppgifterna själva. Den student som inte gör uppgiften själv har inte fått de åsyftade kunskaperna och färdigheterna. Studierna ska vidare inte bara ge kunskaper utan även förbereda för arbetslivet där höga krav ställs på den anställdes eget kunnande.

Regler för examination

Hederskodexen syftar till att studenterna ska ta sina studier på allvar och sätta en ära i att göra sina uppgifter självständigt och på ett seriöst sätt för att nå en god inlärning.

Enligt den förordning som gäller för högskolan får disciplinära åtgärder vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, dvs. försöker fuska. Läraren är enligt samma förordning skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk. Fuskärenden behandlas i KTH:s disciplinnämnd där rektor är ordförande.

Syftet med nedanstående regler är att klargöra vad som är tillåtet respektive otillåtet vid examination. Brott mot reglerna (annat än ringa slarv) betraktas som fusk.

Reglerna nedan gäller för all examination i alla kurser och program vid EECS-skolan. Kursledningen kan ge kompletterande direktiv för en enskild kurs. Utöver dessa regler gäller KTH:s etiska policy och regler.

Etisk policy för KTH
Anvisning om tentamensregler vid KTH
KTH:s uppförandekod för studenter
Rättigheter och skyldigheter på KTH:s studentwebb

Reglerna

Regel 1: Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete

Regel 2: Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använt

Regel 3: Vid muntlig examination ska studenten kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen

Regel 4: Kopiera inte från andras lösningar

Regel 5: Hantera närvarolistor korrekt

Regel 6: Ge hjälp på korrekt sätt

Ladda ner som PDF