Hederskodex för studenter och lärare

Denna hederskodex som tillämpas vid vissa kurser och program vid EECS-skolan består av en allmän text med motivation och förklaringar och ett antal regler.

Bakgrund

Det ligger i såväl lärares som studenters intresse att ha en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit och ömsesidigt förtroende. Såväl lärare som studenter bidrar till den positiva akademiska andan av kunskapssökande. Utbildningen ska leda till professionalitet i arbetslivet, ett begrepp som bland annat innebär yrkesheder, förståelse och ansvarstagande. Yrkesheder innebär bland annat att det man redovisar som sitt eget arbete också är det. Om andra bidragit till arbetet, så redovisar man det. Förståelse innebär att man så långt möjligt ska förstå varför en lösning (på en arbetsuppgift eller inlämningsuppgift) är en bra lösning. Ansvarstagande innebär att man tar ansvar för att lösningen har de kvaliteter som det finns skäl att förvänta.

Följande hederskodex antogs i juni 2005 av lärare och studenter i skolans grundutbildningsgrupp. Grundtankarna är hämtade från den hederskodex som används sedan länge vid Stanforduniversitetet för att upprätthålla gemensamma hedersbegrepp. Om studenter och lärare följer hederskodexen kan resurserna i större utsträckning läggas på annat än övervakning och kontrollåtgärder.

Hederskodex

Kontroll av kunskap och färdighet ska vara en värdefull del av utbildningen. Läraren ska alltid försöka att utforma såväl laborationer, hemuppgifter etc. som klassiska tentamina i sal med tanke på detta.

Studenten

Studenten ska ärligt redovisa vad han/hon gjort själv och vad han/hon inte gjort själv. Kopiering av text eller programkod är ohederligt. I vissa sammanhang kan det dock vara lämpligt att citera någon auktoritet och då ska studenten öppet redovisa vad som är citat och vem som citeras. I andra sammanhang kan det vara lämpligt att använda färdiga programexempel, till exempel ur läroboken. Den student som gör det, ska öppet redovisa det. Det är fel att ta del av en hel lösning till en uppgift, men det är rätt att ta hjälp när man kört fast. Sådan hjälp ska alltid öppet redovisas.

Läraren

Läraren ska sträva efter att ge uppgifter som inte frestar till kopiering. De bör vara rimligt svåra och bedömningen av studenternas arbetsinsatser ska vara välvillig.

Grupparbete

Om studenterna vid ett grupparbete gjort olika stora insatser ska de öppet redovisa detta. Det är fel att försöka åka snålskjuts på labbkamrat(er), men det är rätt att låta en duktigare eller mer ambitiös student få äran av sin prestation. Lärarens roll är att låta alla gruppmedlemmar få visa upp vad de bidragit med. Ärligt redovisade brister bör bedömas med välvilja.

Vad är examination

Alla kurser examineras. I skolans kurser förekommer många examinationsformer från den klassiska skriftliga tentamen i sal till så kallad alternativ examination i form av laborationer, hemuppgifter, uppsatser, hemtentamina m.m. Allt som bidrar till bedömningen av om en student klarat en kurs eller vilket betyg han/hon ska ha är examination. De alternativa examinationsformerna bedöms ofta som mer meningsfulla av såväl studenter som lärare. De bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från de studerandes sida. En förutsättning för att den alternativa examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att studenterna gör uppgifterna själva. Den student som inte gör uppgiften själv har inte fått den kunskap som betyget anger. Studierna ska vidare inte bara ge kunskaper utan även förbereda för arbetslivet där höga krav ställs på den anställdes eget kunnande.

Regler för examination

De allra flesta studenter tar sina studier på allvar och sätter en ära i att göra sina uppgifter självständigt och på ett seriöst sätt för att nå en god inlärning. Tyvärr finns dock undantag.

Enligt de regler som gäller för högskolan får disciplinära åtgärder vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, dvs. försöker fuska. Läraren är enligt samma regler skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk. Fuskärenden behandlas i KTH:s (SU:s) disciplinnämnd där rektor är ordförande.
Syftet med dessa regler är att klargöra vad som är tillåtet respektive otillåtet vid examination. Brott mot reglerna (annat än ringa slarv) betraktas som fusk.
Reglerna nedan gäller för all examination i alla kurser vid KTH. Kursledningen kan ge kompletterande direktiv för en enskild kurs. Utöver dessa regler gäller KTH:s regler för tentamina, se KTH:s regelverk och SU:s regler för tentamina, se SU:s regelbok.

Tentamensregler i KTH:s regelverk  
Om studenträtt på KTH:s studentwebb
SU:s regelbok

Reglerna

Regel 1: Alla ansvarar vid arbete i grupp

Regel 2: Redovisa ärligt hjälp som erhållits och källor som använts

Regel 3: Kopiera inte från andras lösningar

Regel 4: Var beredd att redogöra för lösningen

Regel 5: Hantera närvarolistor korrekt

Regel 6: Ge hjälp på korrekt sätt