Till innehåll på sidan

K-ULF - Lärare och forskare samverkar för ett stärkt forskningsprojekt tillsammans.

K-ULF logo
Publicerad 2021-03-02

Huvudsyftet med Projektet Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning (K-ULF) är att öka forskning som sker i samverkan mellan lärosäten och huvudmän.

Stödja alla elevers lärande och utveckling

Tillsammans med Vetenskapshus, Institution för lärande, Stockholm stad, Haninge och Lidingö kommun utvecklas genom projektet en modell där huvudmän med

olika storlek och demografiska förutsättningar men med likartade utmaningar arbetar tillsammans kring praktiknära forskningsprojekt.

”Inom KULF vill vi undersöka hur undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik kan utformas för att stödja alla elevers lärande och utveckling, och kompensera för de skillnaderna som finns inom områden som studieresultat, digitalisering och språk”.

Ökad jämställdhet i studieresultat

Huvudaktiviteten i fas 1 är framtagning och testning av forskningsinstrument i samarbete med VFU-samordnare hos huvudman, lärare i deltagande skolor, examensarbetare inom programmet civilingenjör-lärare och handledande forskare vid KTH.

Fas 2 utvecklas nya undervisningsmoment och didaktiska metoder i relation till projektets huvudfokus, dvs hur digitalisering och laborativt arbete i skolan kan bidra till ökad jämställdhet i studieresultat bland eleverna.

Rollerna

  • KTH bidrar till samarbetet med studenter, forskare inom didaktik samt lärare som ansvarar för VFU och handleder examensarbeten.
  • Huvudmännen bidrar till samarbetet med lärare och skolverksamhet samt handledning av VFU-studenter och samarbete kring examensarbeten.
  • Huvudmännen är initiativtagare till att ta fram relevanta frågeställningar och deras skolverksamheten utgör basen för studiernas datainsamling
  • KTH är initiativtagare för utformandet och samordnandet av den vetenskapliga studien såsom dess design, val av didaktiska modeller och genomförande.
  • Vetenskapens Hus verkar som en plattform och tillsammans med Institutionen för lärande på KTH, ansvarar för den övergripande samordningen.

Samverkansmodellen

Möten och workshops har genomförts med lärare från de tre kommunerna. Utmaningar som de ser i sitt dagliga arbete har diskuterats. Baserat på detta har frågeställningar formulerats i samråd med lärarna, med syfte att forska och utveckla de områden som de anser vara mest angelägna för att stärka deras kompensatoriska uppdrag.

I slutänden handlar allt om att ge alla barn och unga de bästa tänkbara förutsättningarna för sitt livslånga lärande från förskola till vuxenutbildning.Anna Brunner Cederlund ULF

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-03-02