Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webbplattform: introducera hållbar utveckling i kurser

Webbplattformen är ett verktyg för lärare att integrera en introducerande modul om hållbar utveckling i en befintlig kurs. Plattformen ger konkret stöd för utformningen och genomförandet av en modul, men samtidigt är den flexibel så att varje lärare kan anpassa den efter sin egen kurs. Plattformen innehåller bland annat inspelade onlineföreläsningar, stöd för att hålla interaktiva klassrumsseminarier, förslag på litteratur samt infrastruktur för att hålla datorbaserade kunskapsprov (inkl. en stor frågebank) och inlämningsuppgifter. Plattformen är integrerad i Canvas.

Kontakta KTH Sustainabilty Office vid intresse

Är du intresserad av att använda webbplattformen? Kontakta KTH Sustainability Office: sustainability@kth.se

Om den webbaserade plattformen

Webbplattformen består av följande delar:

Onlineföreläsningar

En serie föreläsningar som introducerar hållbar utveckling som beskriver grundläggande begrepp, relationen mellan teknik och hållbarhet samt ger exempel på verktyg som ingenjörer kan använda för att bidra till en hållbar utveckling. 

Klassrumsseminarier

Här finns lärarhandledningar för att läraren som använder plattformen själv ska kunna hålla ett antal seminarier. Syftet med seminarierna är att de ska ge studenterna djupare insikter i hållbar utveckling. Samtliga seminarier är baserade på spelövningar (brädspel, simuleringar och rollspel). 

Litteraturhänvisningar

Relevant utbildningsmaterial i PDF-form. Läraren väljer vilka av litteraturreferenserna som ska inkluderas i den specifika kursen.

Inlämningsuppgifter

Ett antal inlämningsuppgifter finns tillgängliga – en för var och en av spelseminarierna. 

Datorbaserat prov

Ett datoriserat kunskapsprov som studenterna kan utföra i datorsal under överseende av tentavakt. 

Skriftlig kursinformation

Ett kurs-PM genereras automatiskt baserat på vilka val som kursansvarig lärare kryssat i. 

Så funkar webbplattformen

För var och en av dessa delar kan användaren (dvs. kursansvarig lärare) välja vilka som ska användas, och t.ex. om samtliga föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter ska inkluderas eller endast vissa. Användaren har stor frihet att anpassa materialet till sin egen kurs. Material i form av PDF-, MS Word- och MS Powerpointfiler som genereras via plattformen blir tillgängliga att användas även utanför själva plattformen.

Det finns två inloggningssidor på plattformen: en lärarsida och en studentsida. På lärarsidan kan kursansvarig lärare välja vilka av ovan nämnda delar som ska finnas med i dennes kurs, eventuellt göra modifieringar, sätta upp skriftliga prov samt läsa studenters inlämningsuppgifter. På studentsidan kan studenterna få tillgång till onlineföreläsningar, skriftligt material, lämna in inlämningsuppgifter samt skriva prov.

Användning

Det är viktigt att notera att denna webbplattform inte utgör en fullständig kursmodul, och den är inte avsedd att användas ensam (som t.ex. onlinekurs). Däremot kommer den att utgöra ett verktyg för att integrera en hållbarhetsmodul i en redan befintlig kurs. Användningen av webbplattformen bygger på ett aktivt engagemang samt klassrumsnärvaro av den ansvarige läraren. Om möjlighet finns i det enskilda fallet, så skulle det även vara av värde i en sådan introduktionsmodul att komplettera de delar som förmedlas genom webbplattformen, med föreläsningar – antingen av läraren själv eller genom att bjuda in gästföreläsare.

Den undervisning som kopplas till webbplattformen kan antingen ligga samlad i en större kurs, där hållbarhetsavsnittet utgör en av flera delar, eller utgöra ett kursövergripande moment, där hållbarhetsundervisningen är utspridd över flera kurser.

Plattformen kan vara lämplig att använda tidigt i utbildningarna för en introduktion av hållbarhetsbegreppet. Även övergången mellan kandidatnivå och masternivå är ett lämpligt ställe att använda plattformen: de studenter som redan fått motsvarande kursavsnitt tidigare kan tillåtas hoppa över delar, medan de som detta är nytt för (t.ex. studenter som läst grundutbildningen vid ett annat universitet) kan begäras att gå igenom materialet/examinationen mer noggrant.

Är du intresserad av att använda webbplattformen? Kontakta KTH Sustainability Office: sustainability@kth.se