Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt teknikvetenskapligt ämne som spänner från grundläggande till tillämpad vetenskap. Ämnet kan betraktas som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik med tyngdpunkt på det senare. Hållfasthetsläran behandlar materials och strukturers mekaniska egenskaper. Utbildningen innebär fördjupade studier inom något av hållfasthetsläras forskningsområden genom balanserad träning i teoretiska och numeriska metoder samt experimentellt arbete.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet i Hållfasthetslära (pdf 319 kB)

Programbeskrivning doktorsprogrammet i Hållfasthetslära (pdf 184 kB)

Forskningsinriktningar

 • Beräkningsteknik
 • Brottmekanik
 • Kompositmekanik
 • Kontaktmekanik
 • Materialmekanik
 • Pappersmekanik
 • Utmattning

Kurser

Kursen SE3111 Kontinuummekanik, 12 hp, eller motsvarande kurs är obligatorisk i både licentiat- och doktorsexamen. Kursen SE3161 Hållfasthetsteknisk provning, 6 hp, eller motsvarande kurs är obligatorisk i doktorsexamen. Moment av vetenskapsteori och forskningsmetodik skall ingå i utbildningen. Dessutom skall forskarstuderande som bedriver undervisning i kurser på grundnivå och avancerad nivå genomgå högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.
Förutom de kurser som erbjuds av hållfasthetslära finns ett stort antal kurser på forskarnivå och avancerad nivå vid andra institutioner som också kan ingå i den individuella studieplanen, t.ex. kurser inom farkost- och flygteknik, fysik, maskinkonstruktion, matematik, materialvetenskap, mekanik, och numerisk analys och datalogi.
Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsprogrammet i hållfasthetslära följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

 1. Kunskap och förståelse,
 2. Färdighet och förmåga,
 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i den allmänna ämnessstudieplanen

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet hållfasthetslära gäller att den sökande skall ha:

 1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
 2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Grundläggande behörighet för att antas som forskarstuderande i hållfasthetslära har den som fullgjort kursfodringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, inom något av civilingenjörsprogrammen F, T, M, P, BD, I eller V, eller har motsvarande dokumenterade förkunskaper förvärvade vid svenskt eller utländskt universitet. Mastersprogram vid KTH inom ovan nämnda civilingenjörsprogram betraktas vad gäller utbildningens omfattning och längd pa samma sätt som ett civilingenjörsprogram.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandansträllningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH
 

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för doktorsprogrammet i Hållfasthetslära

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-11-29