Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Teknisk mekanik

Mekanik är ett av de fyra klassiska fysikområdena (optik, elektromagnetism och termodynamik är de övriga) och är därför naturligtvis en väsentlig del av all utbildning inom naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Det inkluderar alla delar av en industriell designprocess som bygger på avancerad mekanisk analys av produktbeteende och funktionalitet.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet i Teknisk mekanik (pdf 344 kB)

Programbeskrivning doktorsprogrammet i Teknisk mekanik (pdf 197 kB)

Forskningsinriktningar

  • Akustik
  • Strukturmekanik
  • Strömningsmekanik

Kurser

Kursdelen består av en obligatorisk kurs samt villkorligt valfria och valfria kurser. Minst två av de villkorligt valfria kurserna skall ingå i doktorsexamen i teknisk mekanik. Kursutbudet omfattar tre delområden: akustik, struktur- och biomekanik samt strömningsmekanik, vars vetenskapsområden till stora delar avspeglar forskningsprofilen hos forskargrupperna inom programmet.
Vid institutionerna ges regelbundet även ett antal ämnesspecifika kurser på forskarnivå som är valfria. Även andra kurser på forskarnivå som ges av andra institutioner eller universitet kan läsas inom kursdelen. Huvudhandledaren och den forskarstuderande skall i samråd planera valda kurser så att både ett djup inom avhandlingsområdet erhålls liksom en viss bredd inom vetenskapsområdet. Dessutom kan kurser i vetenskapsteori och forskningsmetodik ingå. Moment av detta anses annars ingå som en naturlig del i övriga kurser som ges inom ramen för doktorsprogrammet.
Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsprogrammet i teknisk mekanik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

  1. Kunskap och förståelse,
  2. Färdighet och förmåga,
  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i den allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Teknisk mekanik gäller att den sökande skall ha:

  1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
  2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för doktorsprogrammet i Teknisk mekanik

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-11-29