Till innehåll på sidan

Doktorsprogrammet i Tillämpad fysik

Doktorsprogrammet i tillämpad fysik innebär studier på forskarnivå inom ämnesområdet fysik eller biologisk fysik.

Allmänna ämnesstudieplaner och programbeskrivning

Allmän ämnesstudieplan Tillämpad fysik (pdf 333 kB)

Allmän ämnesstudieplan Biologisk fysik (pdf 305 kB)

Programbeskrivning för doktorsprogrammet i Tillämpad fysik (pdf 165 kB)

Forskningsområde

Doktorandprogrammet i tillämpad fysik omfattar studier inom ämnesområdena Biologisk fysik eller Fysik. Fysik är organiserat i tre breda forskningsinriktningar:

  • Material och nanofysik
  • Optik och fotonik
  • Biologisk och biomedicinsk fysik
  • Kvantteknologi

Kurser

Valet av kurser som ska ingå i utbildningen ska baseras på doktorandens tidigare kunskaper och på kunskap och färdigheter som anses nödvändiga för avhandlingsarbetets genomförande, samt för att uppnå programmålen. För att säkerställa att samtliga formella krav för doktorsexamen blir uppfyllda ska doktoranden examineras i den enda obligatoriska kursen på programmet, SH3000 Bredd och etik i fysik, 7.5 hp.
Ett stort antal kurser erbjuds inom Doktorsprogrammet i tillämpad fysik, men den forskarstuderande kan i samråd med sin huvudhandledare även välja andra kurser inom eller utanför KTH för att tillgodose det kunskapsbehov som anses nödvändig för avhandlingsarbetets utförande. I synnerhet rekommenderas att ta kurser inom relaterade doktorsprogram på KTH samt kurser tillgängliga genom samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms universitet.
Mer information om kurserna finns i den allmänna ämnesstudieplanen.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsprogrammet i tillämpad fysik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .
Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

  1. Kunskap och förståelse,
  2. Färdighet och förmåga,
  3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet tillämpad fysik med inriktning fysik gäller att den sökande skall ha:

  1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
  2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för doktorsprogrammet i Tillämpad fysik

Lucie Delemotte Moussodia
Lucie Delemotte Moussodia
universitetslektor

Handläggare

fou@sci.kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2024-04-05