Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorsprogrammet i Farkost- och flygteknik

Doktorsprogrammet i Farkost- och flygteknik innebär vetenskaplig bas i ämnen som spänner allt ifrån land- och sjöfarkoster till flygplan, raketer och satelliter. Forskningen inom Farkost- och flygteknik behandlar till exempel farkosters dynamik, aero- och hydromekaniska egenskaper, konstruktion, material och akustiska egenskaper, men även komplexa tekniska system så som avancerade styr- och övervakningssystem.

Allmän ämnesstudieplan och programbeskrivning

Programbeskrivning doktorsprogrammet Farkost- och flygteknik (pdf 210 kB)
Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet Farkostteknik (pdf 280 kB)
Allmän ämnesstudieplan doktorsprogrammet Flyg- och rymdteknik (pdf 255 kB)

Forskningsområden

Doktorandprogrammet i Farkost- och flygteknik omfattar studier inom två olika forskarutbildningsämnen, nämligen Farkostteknik samt Flyg- och rymdteknik. Dessa inbegriper huvudsakligen följande delområden:

Farkostteknik

 • Fordonsteknik
 • Spårfordonsteknik
 • Lättkonstruktioner
 • Teknisk akustik
 • Marina system
 • Fordonsaerodynamik

Flyg- och rymdteknik

 • Flygteknik
 • Lättkonstruktioner
 • Rymdteknik
 • Systemteknik

Kurser

Kursutbudet i programmet består av både mer teoretiska samt experimentella kurser inom de områden som forskargrupperna representerar. Kurserna har både applikationsspecifika innehåll inom olika farkostslag och ämnen samt mer generella kurser i till exempel hållbar utveckling. Huvudhandledaren och doktoranden skall i samråd planera kursutbudet så att både ett djup inom avhandlingsområdet erhålls liksom en viss bredd inom vetenskapsområdet. Dessutom kan enskilda kurser i vetenskaplig kommunikation samt vetenskapsteori och forskningsmetodik ingå.

Mer information om kurserna finns i respektive allmänna ämnesstudieplan för de båda forskarutbildningsämnena.

Länk till KTH:s kurser på forskarnivå

Mål

Målen för Doktorsutbildningen i farkostteknik följer de gemensamma målen för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordning (1993:100) .

Dessa mål är uppdelade i tre kategorier:

 1. Kunskap och förståelse,
 2. Färdighet och förmåga,
 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

En konkretisering av hur dessa mål kan uppfyllas inom ramen för doktorsprogrammet står beskrivet i allmänna ämnesstudieplanen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet följer de allmänna regler som fastställts enligt Högskoleförordning (1993:100). Som särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet flyg- och rymdteknik gäller att den sökande skall ha:

 1. Uppfyllt grundläggande behörighet inom området, eller
 2. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom för inriktningen relevanta områden.

Den primära målgruppen är studenter med examen från masterprogrammet Aerospace Engineering vid KTH eller motsvarande utbildning från ett annat universitet. Studenter med annan bakgrund, till exempel maskinteknik eller teknisk fysik, ges möjlighet att komplettera sin grundexamen med kurser i rymd- och flygteknik för att nå samma status som övriga studenter i doktorsprogrammet.

Ansökningsprocessen

För att kunna ansöka till ett doktorsprogram behöver det finnas en ledig doktorandanställning. På KTH:s centrala hemsida publiceras en lista över alla KTH:s lediga anställningar inklusive doktorandanställningar.

Läs om ansökningsprocessen

Läs om utbildning på forskarnivå vid KTH

Kontakt

Har du generella frågor om utbildning på forskarnivå vid KTH?

Kontakta KTH:s centrala doktorandkontakt:
E-post: phd@kth.se

Programansvarig för doktorsprogrammet i Farkost- och flygteknik

Handläggare 

fou@sci.kth.se