Inrapporteringen av tentaresultaten är nu avslutad.