Examination

Kursens examination bygger helt på kursens målrelaterade betygskriterier, som ligger under en egen rubrik i vänstermenyn. Du måste uppfylla alla kriterier på det betyg du ska få.

Kursen har fyra obligatoriska moment i Ladok:

 • LAB1, datorlaborationer, 3 hp, ograderat
 • MAS1, mästarprov 1, 1,5 hp, graderat betyg
 • MAS2, mästarprov 2, 1,5 hp, graderat betyg
 • TEN2, tenta, 3 hp, graderat betyg

Nedan finns detaljerad information om dessa moment.

Laborationer
Fyra obligatoriska datorlabbar ingår i kursen. Dessa utgör momentet LAB1. Labbarna ska göras i tvåpersonsgrupper, men enpersonsgrupper kan godkännas av kursledaren i undantagsfall. Varje labb som redovisas senast det labbtillfälle som finns angivet på labben ger en bonuspoäng på tentan. På varje labb finns dessutom ett antal frivilliga teoriuppgifter. Teoriuppgifterna redovisas på övningstillfällen och ger en bonuspoäng var.

Sammanlagt kan alltså labbarna och teoriuppgifterna ge åtta bonuspoäng på tentan. Bonuspoängen gäller på alla tentor på kursen som går inom ett kalenderår räknat från kursstart.

Det finns schemalagda labbtillfällen från och med andra veckan av kursen och till och med den vecka då labb 4 ska redovisas. Det kommer att finnas handledare tillgängliga på dessa labbpass. Börja att göra labbarna i god tid och fråga handledarna om du får problem. Du kan i princip redovisa alla labbarna vid alla labbtillfällen, men under det sista labbtillfället för varje labb prioriteras redovisningar av den labben.

Under rubriken Kursinnehåll ligger labblydelserna för kursen. Där finns också ett labbkvitto (där labbassen kan signera att du är godkänd på labbar) som du ska ta med vid varje redovisning.

Individuella uppgifter: mästarprov
Två obligatoriska individuella uppgifter, mästarprov, kommer att delas ut. Dessa ska lösas individuellt och redovisas både skriftligt och muntligt. Skriftliga lösningar till dessa uppgifter ska lämnas till kursledaren eller lämnas in på studerandeexpeditionen senast den tid som anges på uppgiftslydelsen. Den muntliga redovisningen kommer att ske några dagar senare för någon av assistenterna på en tid som ska bokas i förväg på kurswebben.

Varje mästarprov består av tre uppgifter av olika svårighetsgrad. En rätt löst uppgift ger betyg E på momentet, två rätt lösta uppgifter ger betyg C och alla rätt ger betyg A.

Den som inte godkänts på ett mästarprov får möjlighet att göra ett nytt i slutet av kursen, men kan då bara få betyg E på mästarprovet.

Du kan se dina resultat på redovisade uppgifter i kursen i Rappsystemet.

Teoritenta
Ordinarietentan går den 20 december 2013 klockan 9.00 i sal F1. Nästa tillfälle är i vår vid ordinarietentan för kursen DD2352 Algoritmer och komplexitet för F. Därefter blir det en omtenta i augustiperioden.

Tentan är en teoritenta (om 20 poäng) utan hjälpmedel. För godkänt krävs minst 14 poäng. 17 poäng ger betyg D och 20 poäng ger betyg C. Betyg B och A delas inte ut på teoritentan. Den som redovisat datorlabbarna i tid och har svarat rätt på teoriuppgifterna på labbarna får 8 poängs bonus på tentan.

Teoritentans uppgifter testar följande betygskriterier på nivå E:

 • analysera algoritmer med avseende på effektivitet: förklara principerna, analysera enklare algoritmer
 • jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet
 • definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet

och sista kursmålets betygskriterier upp till nivå C:

 • förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet:
förklara behovet förklara principerna

konstruera enkla heuristiker och totalsökningsalgoritmer

Jag rekommenderar alla att titta på senaste årens extentor för att bättre förstå hur uppgifterna kan se ut. Extentorna från senaste året är mest representativa. Lösningsförslag finns bara till ordinarietentorna.

Skrivtiden är två timmar. Direkt efter tentan vidtar obligatorisk genomgång av lösningarna till tentan och kamraträttning. Rättningen kontrolleras sedan av lärarna och resultatet kungörs samma vecka. Klagomål på rättning av tentan görs till kursledaren. Den som hamnar under men tillräckligt nära gränsen för godkänt på tentan ges möjlighet att komplettera. Kursledaren avgör gränsen för komplettering liksom hur och när kompletteringsuppgifter ska redovisas.

Tentaanmälan ska göras.

Muntlig tenta och slutbetyg
Den som fått godkänt på labbarna, båda mästarproven och teoritentan får godkänt på kursen. Slutbetyget bestäms av betygen på samtliga tre betygsatta moment (mästarproven och teoritentan) eventuellt kompletterat med en muntlig tenta och/eller en extralabb (se tabellen med betygskriterier). Den som har fått minst betyg x på alla tre betygsatta moment är värd (minst) betyg x i slutbetyg. Betyget på teoritentan kan höjas till A eller B om man gör extralabben till labb 4 och redovisar på det särskilda redovisningstillfället som är 10 januari 2014.

Den som fått minst betyg C på minst två av momenten och minst betyg E på det tredje har möjlighet att gå upp på en muntlig tenta för att få högre betyg. För att få munta måste man ha fått godkänt på den teoritenta som föregår muntan (gäller även omtentor). Den muntliga tentan kan efter teoritentan bokas in (på kurswebben) på tider 15-17 januari 2014. Vid den muntliga tentan kommer läraren att kontrollera att du uppfyller alla betygskriterier för det betyg du aspirerar på. Kursböckerna (men inga kompendier eller anteckningar) är tillåtna hjälpmedel.

För att förtydliga slutbetygsberäkningen ges här några exempel på olika sätt att få betyg:

elevmästarprov 1mästarprov 2teoritentaextralabbmuntaslutbetygkommentar
Filemon E F D - - - inte godkänd på mästarprov 2
Ebon E D E - - E kan inte gå upp på muntan
Durian D C D - - D kan inte gå upp på muntan
Cecil B D C - C C muntade upp mästarprov 2
Beda B A D B - B valde att inte munta till A
Asta C B C A A A muntade upp mästarprov 1 och 2

Det finns också en beskrivning av examinationen som flödesschema (tack till Erik Fahlén).

Arbetssituationer

Det är meningen att arbetet med momenten i kursen ska motsvara olika arbetssituationer i arbetslivet.

Labbarna tränar olika typer av programutvecklingsarbete:

 • Labb 1 är programmering efter en funktionsspecifikation.
 • Labb 2 är omprogrammering av ett existerande program så att det ska fungera likadant fast effektivare.
 • Labb 3 är programmering efter en detaljerad algoritmisk specifikation.

I alla labbar finns noggranna beskrivningar av format för indata och utdata. Alla labbar har givna effektivitetskrav och utförs som lagarbete (labbgrupper), precis som i arbetslivets parprogrammeringsprojekt.

Mästarproven tränar expertsituationen, alltså situationen som den som vet mest om något på en arbetsplats ställs inför när han får ett problem: det finns ingen att fråga, så han måste komma fram till svaret med egen tankekraft och genom att läsa litteratur. När problemet är löst ska experten förklara lösningen för chefen, både skriftligt och muntligt.

Tentan liknar tyvärr ingen verklig arbetssituation, men den följs av en kamraträttningssession som är mycket värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv.

Viggo Kann created page 21 August 2013

Administrator Viggo Kann changed the permissions 3 September 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 11 November 2013

"Ordinarietentan går den 20 december 2012 klockan 9.00 i sal F1." verkar vara felaktigt, 2012 har varit.

Teacher commented 12 November 2013

Nu bytt till 2013! Tack!

Karl Arvidsson removed his/her comment
commented 1 December 2013

Om man får A eller B på extralabben, stämmer det då att betyget på teoritentan (så länge det är godkänt) är helt irrelevant för slutbetyget?

Till exempel: Om man får A på båda mästarproven, E på teoritentan och A på extralabben, stämmer det då att man får A i slutbetyg utan att behöva munta?

Teacher commented 1 December 2013

Ja. För att få redovisa extralabben måste man ha godkänt på teoritentan. Det betyg (A eller B) som man får på extralabben rapporteras som betyg på TEN-momentet. På sista föreläsningen kommer jag att gå igenom betygsättningen och svarar på alla frågor om den.

commented 5 December 2013

Hej! Kan någon förklara om tentan kommer vara 20p max? Och om det är så, hur mycket är den maximala bonusen man kan få och vad är gränserna? Är bonuspoängen på summan så man max kan få 20p + bonus eller är de på enskilda uppgifter? Tack

Carl Thomé removed his/her comment
Teacher commented 5 December 2013

På teoritentan finns frågor som ger totalt 20 poäng. Till det adderas bonuspoängen från labbteori och labbredovisningar, som maximalt är 8. Kolla gärna på extentorna för att se upplägget.

Emma Enström removed his/her comment
commented 27 December 2013

Vilken typ av frågor kommer på muntan för att höja betyget från tentan?

Teacher commented 27 December 2013

Frågorna på muntan är problemlösningsuppgifter av den typ som finns på mästarprov och på kursens övningar, men eftersom presentationen görs muntligt är det inte samma krav på detaljnivån som på mästarproven. Det är betygskriterierna som bestämmer vad frågorna kan handla om. Till exempel, för nivå A på tentabetyget är betygskriteriet: "konstruera och analysera approximationsalgoritmer eller heuristiker, eller visa undre gränser för approximation". Då kan en fråga till exempel vara: "Konstruera och analysera en algoritm som approximerar problemet X inom en konstant" eller "Visa att problemet Y inte kan approximeras inom 3/2 om inte P=NP".

commented 28 December 2013

Jag skrev inte tentamen den 20:e december - när ges omtentan i ADK?

Teacher commented 29 December 2013

Nästa teoritentatillfälle för ADK är ordinarietentan för kursen DD2352 Algoritmer och komplexitet som går 5 juni 2014 klockan 9-12. En gemensam omtenta för DD1352 och DD2352 ges också i augusti 2014. Efter varje teoritenta finns det möjlighet att munta till högre betyg.

Feedback News