Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Information om kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog 2021

Den årliga kontinuerliga uppföljningen är en av två övergripande delar i KTH:s sammanhållna kvalitetssystem och kvalitetssäkringsarbete. Den andra delen är regelbunden granskning som ska ske vart sjätte år. För mer information om KTH:s kvalitetssystem se: https://intra.kth.se/styrning/kvalitetsarbete/kvalitetssystem-1.924248

Den kontinuerliga uppföljningen leds av dekanus och prodekanus och innebär att de tillsammans med fakultetsrådet och sakkunniga inom olika fokusområden följer upp skolornas arbete med kvalitet och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Den kontinuerliga uppföljningen omfattar utbildning och forskning, inklusive samverkan, samt skolornas planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. Under år 2020 och 2021 ingår dock inte forskning i den kontinuerliga uppföljningen eftersom en regelbunden granskning (RAE) pågår som ersätter den kontinuerliga uppföljningen.

Som en del i uppföljningen genomför dekanus och prodekanus en dialog med skolorna om verksamhetens kvalitet och kvalitetsutveckling. Kvalitetsdialogen utgår ifrån de underlag som skolorna lämnar in i form av aggregerade analyser av programanalyser och institutionernas planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning.

De som medverkar vid kvalitetsdialogen från respektive skola är skolchef, fakultetsutvecklingsansvarig (FFA), administrativ chef, forskarutbildningsansvarig (FA), grundutbildningsansvarig (GA), studentrådsordförande (SRO) och en programansvarig doktorand (PAD).

Den kontinuerliga uppföljningen och kvalitetsdialogen 2021 planeras av dekanus, prodekanus och kvalitetssamordningen under hösten 2020. Vissa delar i den kontinuerliga uppföljningen kan med fördel påbörjas av PA, GA och FA redan under hösten 2020, t.ex. kan arbetet med delar i programanalysen som enbart kräver kvalitativt underlag diskuteras och påbörjas. Den kvantitativa delen kan göras i slutet av arbetet med programanalysen när kvantitativa data för analysen finns tillgängligt. Nedan redovisas tidplanen för den kontinuerliga uppföljningen.

Hösten 2020

30 oktober – KTH:s skolor får information om datum för kvalitetsdialogen 2021. Samma information kommer att publiceras samtidigt på gruppwebben: https://www.kth.se/social/group/kvalitetssystem-webp/

15 december – Mallarna till skolornas planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning är under utveckling och planeras att publiceras på gruppwebben den 15  december. FFA kommer att meddelas särskilt när mallarna finns tillgängliga.

18 december - Mallarna till programanalyser och de aggregerade skolrapporterna publiceras på gruppwebben för kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog. GA och FA kommer att meddelas särskilt när mallarna finns tillgängliga. 

Vinter/vår 2021

8 februari – Programvisa datarapporter med diagram över programmets status avseende antagning, examination, studietid etc. planeras att levereras till programansvariga. Leverans av programvisa datarapporer förutsätter att skolans ledning ger i uppdrag åt UA eller en resurs på skolan att skapa programvisa rapporter ur den data som levereras från EDO. Alla UA/skolresurser som engageras för detta arbete ska få en genomgång och instruktioner av EDO och kvalitetssamordningen i november/december 2020.

15 mars – Sista datum för GA och FA att ladda upp aggregerade skolrapporter på gruppwebben. GA och FA får själv avgöra när de behöver få in programanalyserna från sina PA för att få tid att sammanställa den aggregerade rapporten. OBS! Det är GA:s och PA:s ansvar att alla PA lämnar in en fullständig programanalys. Alla programanalyser ska bifogas den aggregerade skolrapporten.

15 mars – Sista datum för FFA att ladda upp skolans plan för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning på gruppwebben.

15-29 mars – Dekanus och prodekanus går igenom underlagen tillsamman med utsedda sakkunniga från fakultetsrådet och sakkunniga inom de fokusområden som ingår i analyserna.

19-29 mars – Workshops planeras för kollegial diskussion av skolrapporter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskarnivå samt för planer för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning.

31 mars – Agenda för kvalitetsdialogerna går ut till skolorna

Fem dagar före respektive kvalitetsdialog får de som ska medverka vid kvalitetsdialogen dekanus och prodekanus reflektioner över underlagen.

Datum och tider för kvalitetsdialog med respektive skola.

ABE: Måndag 26/4 kl. 13.00-16.00
CBH: Onsdag 28/4 kl.13.00-16.00
SCI: Torsdag 29/4 kl. 13.00-16.00
EECS: Måndag 3/5 kl. 13.00-16.00
ITM: Torsdag 6/5 kl. 13.00-16.00

Lokal: I det fall kvalitetsdialogen sker som ett fysiskt möte är mötesrummet Arabella på plan 4, Teknikringen 1, bokad. I det fall kvalitetsdialogen ska ske digitalt kommer en länk till mötesrum i samband med att agendan skickas ut.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kvalitetssamordnarna på: kvalitetssamordning@kth.se

 

Feedback News