Kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Arbetet med utveckling av den kontinuerliga uppföljningen och förberedelser inför 2021 påbörjas under augusti 2020. Planen är att information om hur den kontinuerliga uppföljningen ska genomföras 2021, liksom  tidplan och mallar till underlagen, ska publiceras här under hösten 2020.

Nedan finner du generell information om den kontinuerliga uppföljningen och kvalitetsdialogen. I menyerna under Allmänt och Kvalitetsdialog så hittar du utöver resultaten av den kontinuerliga uppföljningen också de mallar och den data som använts till de analyser som har ingått i underlaget till den kontinuerliga uppföljningen för respektive år 2018, 2019 och 2020.

Medverkande vid kvalitetsdialogen

De som medverkar vid kvalitetsdialogen är dekanus, prodekanus, skolchef, ansvarig för framtida fakultet (FFA), administrativ chef, grundutbildningsansvarig (GA), forskarutbildningsansvarig (FA) och skolans studentrådsordförande (SRO) samt KTH:s kvalitetssamordnare.

Underlag till kontinuerlig uppföljning

I den årliga kontinuerliga uppföljningen ingår följande underlag som skolorna ansvarar för att ta fram:

 • Plan för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning.
 • Skolrapport med aggregerad analys av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Skolrapport med aggregerad analys av utbildning på forskarnivå.
 • Skolans plan för genomförandet av regelbunden granskning av utbildning på alla nivåer.
 • Utgår 2021 pga RAE: Skolrapport med aggregerad analys av forskning. (inkl. publiceringsstrategier)

Mallar och instruktioner för underlagen till kvalitetsdialogen

För att avgränsa arbetet, och för att underlagen ska bli jämförbara mellan skolorna, ska följande mallar/vägledningar användas:

 • Mall till plan för fakultetsutveckling- och kompetensförsörjning.
 • Mall till skolrapport med aggregerad analys av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
 • Mall till skolrapport med aggregerad analys av utbildningar på forskarnivå.
 • Mall till programanalys på grundnivå och avancerad nivå respektive forskarnivå
 • För skolans plan för arbetet med regelbunden granskning ska skolan beakta Anvisning om regelbunden granskning (V-2018 -0730). https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-overgripande-1.660834

Kvalitetsdialogen är en del av den kontinuerliga uppföljningen som pågår från januari till maj. Den kontinuerliga uppföljningen omfattar verksamhetsuppdragen utbildning, forskning och samverkan samt fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. Uppföljningen utgår ifrån verksamhetsplanen och underlagen utgörs av skolrapporter från respektive skola för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inklusive samverkan och skolrapporter om forskning inklusive samverkan samt skolrapporter om fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. I samband med den kontinuerliga uppföljningen avrapporterar också varje skola arbetet med den regelbundna granskningen och resultaten av denna.

Dekanus och prodekanus leder tillsammans kvalitetsdialogen och lyfter de frågor som prioriterats utifrån analyser som de gjort tillsammans med ledamöter från utbildningsnämnden, anställningsnämnden, fakultetsrådet och sakkunniga inom hållbar utveckling, jämställdhet och samverkan.

 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kvalitetssamordnarna på: kvalitetssamordning@kth.se

 

Feedback News