Till innehåll på sidan

KTH Climate Action Centre i korthet

2030 är snart här. Här och nu bedriver KTH forskning för klimatneutrala och motståndskraftiga samhällen inom många olika discipliner och områden. KTH Climate Action Centre tar en ledande roll i detta genom att utveckla vetenskapligt förankrade lösningar för en snabbare omställning mot ett klimatneutralt samhälle.

Forskning som gör skillnad

Med KTH Climate Action Centre driver KTH på ett effektivt sätt utvecklingen mot ett samhälle med nettonollutsläpp. Fokus för centrumbildningen sträcker sig från tekniker för att minska utsläppen av växthusgaser, till samhällsförändringar för minskad klimatpåverkan och hur samhället behöver anpassas för att klara av de klimatförändringar som pågår.

Forskningen täcker in fyra områden: Utsläppsminskningar av växthusgaser, Klimatåtgärder på systemnivå för hållbar utveckling, Klimatanpassning och Samskapande forskning. Dessa områden är viktiga var för sig – men framför allt i kombination – för att nå klimatmålen.

Utsläppsminskningar av växthusgaser

För att nå klimatmålen behöver alla sektorer minska sina utsläpp av växthusgaser från samtliga aktiviteter, produkter och tjänster. Det är kombinationen av innovativ teknik och politiska beslut som kan bidra till samhällen med nettonollutsläpp.

Klimatanpassning

Vi kan redan se hur klimatet förändras och hur det påverkar samhället och vår infrastruktur. Vi behöver förstå mer om hur samhället och infrastrukturen kan anpassas för att öka motståndskraften mot klimatförändringar.

Samskapande forskning

För att uppnå ett klimatneutralt och motståndskraftigt samhälle behöver vi ta fram forskningsresultat som är användbara i praktiken. Aktörer inom både näringsliv, offentlighet och civilsamhälle behöver på ett effektivt sätt kunna ta del av nya kunskaper och använda dem. Detta görs bäst genom att forska och bygga upp kunskap tillsammans.