Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Industriell ekonomi 300 hp

Här kan du få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

I årskurs 1 läser du grundläggande kurser inom matematik, fysik och industriell ekonomi.

 • Matematik och programmering, 30 hp
  Matematik är ett viktigt verktyg vid ingenjörsarbete och i de första matematikkurserna lär du dig differential- och integralkalkyl samt algebra. Samtidigt läser du också grundläggande programmering.
 • Mekanik I, 8 hp
  Kursen ger kunskap om naturlagar för tid, rum, materia och rörelse samt hur dessa tillämpas för att lösa praktiska problem.
 • Industriell ekonomi, 22,5 hp
  Genom tre kurser skapas en god bas inom ämnesområdet industriell ekonomi. I Introduktion till industriell ekonomi 9 hp, lär du dig de mest grundläggande begreppen och metoderna inom ämnesområdet samtidigt som du också övar upp din förmåga att reflektera kring specifika utmaningar som i-ingenjörer kan ställas inför. Kursen Industriell projektledning 7,5 hp ger kunskaper i hur man leder, organiserar och planerar projekt, något du kommer ha nytta av också i dina fortsatta studier. Genom kursen Industriell marknadsföring 6 hp får du ett kundperspektiv på verksamheten.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2 

I årskurs 2 fortsätter du läsa kurser ur det matematiskt/naturvetenskapliga basblocket samt kurser inom industriell ekonomi. Du väljer också en av fyra teknikinriktningar där du får möjlighet att specialisera dig.

 • Matematik och programmering 18 hp
  Den matematiska kunskapsbasen utvecklas genom tre kurser: Differentialekvationer 6 hp som behandlar hur storheter ändras i tid och rum, Numeriska metoder, 6 hp, som fokuserar på olika beräkningsmetoder för att lösa komplicerade problem samt Sannolikhetsteori och statistik 6 hp, vilken ger grundläggande förståelse för statistiskt tänkande och statistiska metoder.
 • Elektromagnetism och vågrörelselära, 7,5 hp
  Denna fysikkurs behandlar grundäggande fysikaliska begrepp inom t.ex. akustik, magnetism och optik.
 • Industriell ekonomi, 18 hp
  Kunskaperna inom industriell ekonomi breddas och fördjupas med tre kurser: Industriell ekonomistyrning 6 hp som fokuserar på hur finansiella och ekonomiska mått används för att styra verksamheter. Kursen Industriell verksamhetsledning 6 hp kompletterar detta med att diskutera ledning och styrning ur ett verksamhetsperspektiv (s.k. ”operations management”). Därefter utvecklar kursen Kvantitativ affärs- och verksamhetsanalys (eng. ”business analytics”) din förmåga att tillämpa statistiska metoder på olika affärsproblem.

Inriktningar

Dessutom väljer du under årskurs 2 en av de fyra nedanstående teknikinriktningarna inom vilken du får möjlighet att specialisera dig inom ett ingenjörsvetenskapligt expertområde.

 1. Datateknik
 2. Energisystem och hållbar utveckling
 3. Produkt- och produktionsutveckling
 4. Tillämpad matematik

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I årskurs 3 läser du tre obligatoriska kurser i industriell ekonomi: Finansiering 6 hp, Nationalekonomi 6 hp, samt Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 hp. Utöver det läser du kurser inom din valda teknikinriktning:

 1. Datateknik
 2. Energisystem och hållbar utveckling
 3. Produkt- och produktionsutveckling
 4. Tillämpad matematik

Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, inom ditt teknikområde, där får du träna på att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt göra kritiska bedömningar.

Efter fullföljda 180 hp kan du ansöka om en teknologie kandidatexamen (under förutsättning att examenskraven är uppfyllda). Civilingenjörsstudierna fortsätter sedan fram till civilingenjörsexamen 300 hp.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi / Industrial Engineering and Management (TIEMM) . Undervisningen på denna nivå sker på engelska och du läser ofta specialiserade kurser tillsammans med internationella studenter.

Masterprogrammet har tre gemensamma kurser inom ämnesområdet industriell ekonomi: Ledarskap och förändringsledning, 6 hp, Avancerade studier i industriell ekonomi och organisation, 12 hp, samt Forskningsmetod, 7,5 hp. Därutöver fortsätter du att specialisera dig inom ett teknikområde. Beroende på vald inriktning under årskurs 2-3 kan du välja mellan två eller tre av nedanstående teknikspår.

Teknikspår

För inriktningen 1) Datateknik väljer du ett av nedan teknikspår:

 • Maskininlärning
 • Programutvecklingsteknik
 • Interaktion och visualisering

För inriktningen 2) Energisystem och hållbar utveckling väljer du ett av nedan teknikspår:

 • Effektiv energianvändning
 • Hållbar kraftproduktion

För inriktningen 3) Produkt- och produktionsutveckling väljer du ett av nedan teknikspår:

 • Modern produktion
 • Cyberfysiska system

För inriktningen 4) Tillämpad matematik väljer du ett av nedan teknikspår:

 • Finansiell matematik
 • Optimeringslära och systemteori

Utbildningen avslutas i årskurs 5 med ett examensarbete på avancerad nivå (masterexamensarbete, ”MEX”), antingen inom Industriell ekonomi och organisation eller inom teknikområdet för det valda teknikspåret.

Läs vidare om masterprogrammet här för kurslista och mer information: Industriell ekonomi / Industrial Engineering and Management (TIEMM)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05