Till innehåll på sidan

De vann Säkraplatsers Pris till minne av Ida Johansson 2021

Publicerad 2021-11-02

Hajna Finta, Kajsa Jonsson och Emil Holmlund tilldelades första pris och Victória Loureiro Cardoso andra pris vid årets prisutdelning för Säkraplatsers Pris till minne av Ida Johansson. Priset delas ut den 29:e oktober.

Första pris

Hajna Finta och Kajsa Jonsson, masterprogrammet i Sustainable Urban Planning and Design, KTH - Att vara ute. En explorativ studie av HBTQ+nattlivets roller och förutsättningar i 2010-talets Stockholm

Utifrån ett normkritiskt perspektiv och med stöd av gedigna kunskaper, stort engagemang och en omfattande empiri bidrar studien med en mångdimensionell geografisk analys som visar att mångfalden och tryggheten som staden erbjuder sakta utarmas så att villkoren för att vara ute påverkas av vem man är. Därför anser juryn att Hajna Finta and Kajsa Jonsson förtjänar att vinna Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson år 2021 för studien ’Att vara ute. En explorativ studie av HBTQ+nattlivets roller och förutsättningar i 2010-talets Stockholm’

och

Emil Holmlund, masterprogrammet i Sustainable Urban Planning and Design, KTH - Ready or not? Swedish municipalities and developers’ readiness for planning a safe and secure public environment

’Holmlunds examensarbete fokuserar på Community Rediness i relation till CPTED. Han har utgått från ett gediget datamaterial med kommuner som bas, vilket i analysen kompletteras med kvalitativ intervjudata från ett antal större privata aktörer. Den statistiska analysen visar på flera intressanta (och ibland oväntade) resultat, vilka Holmlund resonerar tänkvärt kring. Examensarbetet stärker vikten av att arbeta med readiness bland intressenterna innan större förändringsarbete påbörjas – oavsett om det gäller arbetssätt, planeringsprocesser eller verksamhetsfokus. Därutöver anser jag att examensarbetet är såväl välstrukturerat som välformulerat. Texten är lättläst och innehållet presenteras logiskt och koncist. Ett sant nöje att läsa!’

Andra pris (certifikat)

Victória Loureiro Cardoso, magisterprogrammet i Architectural Lighting Design, KTH - Light, visibility and perceived safety - a case study on how light levels and light distribution are related to women’s perceived safety in the urban environment of Stockholm city

’Uppsatsen har ett tydligt fokus på den byggda miljön och kvinnors upplevelse av trygghet. Utifrån resultatet, att belysningens utformning spelar roll för kvinnors upplevelse av det offentliga rummet, här i form av busshållplatser, lyfter författaren fram vikten av att skapa urbana miljöer med hänsyn tagen till olika gruppers upplevelser av miljön. Genom att uppmärksamma betydelsen av belysning för kvinnors upplevelser av vardagsaktiviteter kan Loureiro Cardosos uppsats bidra till att kön i större utsträckning tas hänsyn till i utformandet av platser. Författaren visar prov på att kunna hantera olika metodologiska ansatser. Resultaten bygger på en fallstudie av busshållplatser som analyseras utifrån belysningen, en enkätstudie och intervjuer med personer som befinner sig på platsen, men resultaten kan appliceras på liknande platser generellt och är inte endast giltiga för den aktuella platsen. På så vis kan resultaten användas när nya platser ska planeras, utformas och användas för att på bästa sätt möjliggöra jämställt användande av offentliga platser’

Om Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson

Säkraplatser-nätverket  instiftade 2020 ett årligt pris till minne av Ida Johansson. Priset delas ut till examensarbeten på kandidat- och/eller masternivå från svenska universitet som främjar kunskap om säkerhet och trygghet i den offentliga miljön med hjälp av situationsbaserad brottspreventionen och trygghetsskapande åtgärder. Det är särskilt önskvärt om studierna fokuserar på säkerhet/trygghet för kvinnor och/eller LBQTI-grupper, men även andra inriktningar är välkomna.

Säkraplatsers pris till minne av Ida Johansson

Vinnarna av 2021 Säkraplatser Pris till minne av Ida Johansson – 29 oktober

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-11-02