Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarskola: Transformering i planeringens gränssnitt

Forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE): Accelererandet av hållbarhetsomställning i skärningspunkten mellan urban utveckling och transportplanering genom reflexivt kapacitetsbyggande.

Forskarskolan TRANSPLACE kommer att utveckla och genomdriva ambitiösa och djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. 

TRANSPLACE drivs av institutionen för samhällsplanering och miljö på Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet samt Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI). Skolan har också ett antal praktikpartners: Region Stockholm, Trafikverket, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Knivsta kommun, Hägerstensåsens medborgarhus samt omställningsnätverket.

Transformering i planeringens gränssnitt

Mindre än tio år återstår för förverkligandet av Agenda 2030. För att ha någon chans att begränsa den globala temperaturförändringen i närheten av + 1,5 C-målet behöver utsläppen av växthusgaser sänkas dramatiskt.

Både inom svensk politik och internationell forskning har ett välfungerande gränssnitt mellan urban utveckling och transportplanering framhållits som en avgörande faktor för att kunna uppnå existerande miljö- och klimatmål. Samtidigt har tidigare forskning visat att detta gränssnitt i sin nuvarande form är ett omtvistat område som kännetecknas av institutionell fragmentering, motstridiga professionella normer och kunskapsperspektiv, målkonflikter, inlåsningar och handlingsblockerande maktdynamiker, vilket sammantaget hindrar effektivt agerande kring klimatmål och andra hållbarhetsmål.

Gränssnittet mellan urban utveckling och transportplanering är med andra ord konfliktfyllt – och på grund av den stora komplexiteten i relationerna mellan aktörer med olika uppdrag, ansvar och mandat är de exakta konfliktlinjerna ibland svåra att förutse på förhand.

Ledande hållbarhetsforskare hävdar också att djupare samhällsförändringar behövs för att tackla klimat- och miljökriserna (IPCC, 2022). Behovet av att alternativa framtider kan föreställas, utforskas och praktiseras har förts fram – framtider där vi lever tillsammans med mindre resurser och med en i grunden omtänkt relation till icke-mänskliga aktörer (Gibson-Graham, 2008; Bradley et al. al, 2017; Metzger, 2019). Ett förändringsarbete behöver också binda samman frågor om klimatförändringar, biologisk mångfald, politiska och kulturella rättigheter, samt social och ekonomisk rättvisa, och se det ömsesidiga beroenden mellan dessa frågor.

Bland såväl praktiker som akademiker finns ett brett uppfattat behov av att utveckla nya utgångspunkter och nya sätt att leva, tänka och arbeta om vi ska ha någon chans att förverkliga de förändringar som krävs för att nå befintliga klimat- och hållbarhetsmål.

TRANSPLACE kommer därför att mobilisera spjutspetskompetens inom praktiknära och handlingsorienterad forskning för att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. 

Tidigare forskning visar att förmågan att reflektera i handling, och metoder för att skapa möjlighet till gemensam reflektion, är av stor vikt för att stärka det praktiska omdöme som kommer att vara avgörande för att bemöta hinder när de uppstår längs med vägen i hållbarhetsomställningsarbetet.

Genom sitt transdisciplinära, utmaningsdrivna och praktikorienterade arbetssätt kommer TRANSPLACE att bidra till att utbilda forskare som kan ta på sig rollen som kritiska förändringsagenter och bidra till att omvandla gränssnittet mellan urban utveckling och transportplanering till en hävstång för en bredare samhällelig hållbarhetsomställning.

Utöver åtta forskarutbildningsprojekt så innehåller TRANSPLACE en rad aktiviteter för praktikorganisationerna som bidrar till att utveckla deras reflektiva kapacitet och på så sätt bygga omställningskraft. Ett ”Accelerationsråd” knutet till skolan bidrar till att driva på transformationen genom att bygga länkar mellan forskning, myndigheter och den stora kompetens och engagemang som finns hos aktivistorganisationer i omställningsrörelsen.

TRANSPLACE löper under tidsperioden 2023-2028 och finansieras av Formas.

Kontakt:

Föreståndare: Jonathan Metzger, jonathan.metzger@abe.kth.se

Verksamhetsledare: Sofia Wiberg, sofia.wiberg@abe.kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2024-02-27