Skip to content

Students get a second examination chance

Person writing an exam with a cup of coffee in front.

In English further down.

Nu erbjuds studenter extra examination

PriU-grupperna bjuder in till diskussion

Hoppas ni alla fått en bra start på terminen och era kurser i period 3. Själv är jag ansvarig för en projektledningskurs med ca 180 studenter där all undervisning och examination sker på distans, och allt arbete med den är både spännande, utmanande, tidskrävande och lärorikt :). Just med tanke på hur och om man vill använda flera olika examinationsformer så fick jag nöjet att påbörja veckan med intressanta diskussioner i PriU-gruppen som fokuserar på just alternativ examination. För er som inte varit i kontakt med någon av KTH:s PriU-grupper så är dessa kollegiala grupper öppna för alla anställda med fokuserade diskussioner kring olika teman. Är någon av er specifikt intresserade av PriU-grupp Alternativa examinationsformer så ta kontakt med Anna-Karin Högfeldt.

Vad gäller denna vårtermins undervisning så genomförs våra kurser till största del digitalt i kombination med schemalagda träffar på campus (för de praktiska momenten, exempelvis labbar), och aktuell information kring alla förändringar som sker löpande får man via KTH:s covid-sida.

Extra examinationstillfällen i vår

En av de mest aktuella grundutbildningsfrågorna just nu är den specifikation som finns i rektors senaste beslut, att kurser under period 1 och 2 som haft campusbaserad skriftlig salsexamination ska erbjuda ett extra examinationstillfälle nu under vårterminen. Det extra examinationstillfället är till för de studenter som inte kunde närvara vid ordinarie salsexamination på campus på grund av sjukdom eller risk för sjukdom. Det extra examinationstillfället ska ges med annan examinationsform än campusbaserad skriftlig salsexamination. Det finns några konkretiseringar kring detta extra examinationstillfälle och dessa är:

  • Det extra tillfället för P1-kurser ska främst ges i februari, dock senast 5/3 2021.
  • Det extra tillfället för P2-kurser ska ges under perioden 3-21/5 2021.
  • Det extra examinationstillfället kommer utannonseras på kursens Canvassida senast två veckor i förväg.
  • Obligatorisk anmälan gäller till det extra tillfället, sen anmälan kommer inte att hanteras.
  • Plussning är inte tillåtet vid det extra examinationstillfället.

Studenterna har också fått information om detta examinationstillfälle, främst via denna länk:

Mer information om vad som gäller för det extra examinationstillfället.

Stöd för den digitala läraren på flera sätt

En förändring som KTH beslutat, och som ITM påbörjat arbetet med, är att utforma hur man ska kunna ge mer hands-on stöd för skolans lärare i och kring administration och genomförande av skolans kurser. Detta innebär dels att jag som Grundutbildningsansvarig (GA) just nu anställer och organiserar en grupp av amanuenser (anställda studenter) som kommer kunna hjälpa de ITM-lärare, som vill ha utökat stöd i sin användning av digitala verktyg och system för att genomföra digital utbildning. Samtidigt arbetar ITM:s tentasamordnare och adminitrativa chef med att utveckla så att vissa delar av skolans administration på ett annat sätt än förut kan stödja genomförandet av vår digitaliserade utbildning. Detta görs tillsammans med KTH:s övriga skolor och representanter från Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering och är något vi alla kommer få veta mer om framöver.

Fler studieplatser för studenter

Jag fick i förra veckan ta del av KTHs senaste informationsbrev till våra internationella studenter och där fick de info om att KTH gärna vill att studenter som vistas på campus ska kunna göra det på ett smittsäkert sätt. Så för att underlätta för våra studenter att hitta plats att studera kommer sektionslokalerna finnas tillgängliga som studieyta med öppettiden 8-22 alla dagar från och med denna vecka, vilket är bra för oss lärare att veta också 🙂

Avslutningsvis delar jag en länk med artikel kring en aktuell och relevant utmaning som all universitetsutbildning kämpar med just nu (Urbana-Champaign är dessutom ett av KTH:s partneruniversitet)

University will stop using controversial remote-testing software following student outcry (theverge.com)

/ Anna Jerbrant, Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

Students get a second examination chance

The PriU groups invite to discussions

I hope that all of you got a good start of the semester and your courses in period 3. For my own part, I am responsible for a project management course with about 180 students, where all teaching and examination takes place at a distance. All work with it is both exciting, challenging, time consuming and developing J When it comes to how and if you want to use several different forms of examination, I had the pleasure to start the week with interesting discussions in the PriU group that focuses on alternative examination. For those of you who have not been in contact with any of KTH’s PriU groups, these collegial groups are open to all employees with focused discussions on various topics. If any of you are interested in the PriU group Alternative examination forms, please contact Anna-Karin Högfeldt.

As for the teaching in this spring term, our courses are mostly conducted digitally in combination with scheduled meetups on campus (for practical elements, such as labs), and current information about all changes that occur on an ongoing basis can be found via the KTH covid pages.

Extra examination opportunities this spring

Now, one of the most current issues in first and second cycle education is the specification found in the KTH president’s latest decision; that courses during period 1 and 2 that have had campus-based written campus examination shall offer an extra examination opportunity during spring. The extra examination opportunity is for those students who could not attend the regular examination on campus due to illness or risk of being infected. The extra examination opportunity must be given with a different examination form than campus-based written examination. There are some concretizations about this extra examination opportunity and these are:

  • The extra opportunity for P1 courses will mainly be given in February, but no later than March 5, 2021.
  • The extra opportunity for P2 courses will be given during the period May 3-21, 2021.
  • The extra examination opportunity will be announced on the course’s Canvas page no later than two weeks in advance.
  • Mandatory notification applies to the extra occasion, since notification will not be handled.
  • “Plussning” (intend to improve the grade of a course) is not allowed at the extra examination.

The students have also received this information about this examination opportunity, mainly via this link:

More information about what applies for the extra examination

Support for the digital teacher in several ways

One change that KTH has decided on, and which ITM has begun working on, is to provide more hands-on support for the school’s teachers in and around the administration and implementation of the school’s courses. This means that I, as the Director of First and Second Cycle Education (GA), am currently hiring and organizing a group of amanuensis (employed students), who will be able to help the ITM teachers, who want increased support in their use of digital tools and systems to implement digital education. At the same time, ITM’s exam coordinator and Head of administration are working to develop so that certain parts of the school’s administration can support the implementation of our digitized education in a different way than before. This is done together with KTH’s other schools and representatives from the Working Group for the Digitization of Education and is something we will learn more about in the future.

More study spaces for students

Last week, I received KTH’s latest information letter to our international students, where they got informed that KTH would like students who stay on campus to be able to do so in a safe way. So, to make it easier for our students to find a place to study, the section rooms will be available as study space with opening hours 8-22 every day from this week, which is good for us teachers to know as well 🙂

Finally, I would like to share an article about a current and relevant challenge that all university education is struggling with right now (Urbana-Champaign is also one of KTH’s partner universities).

University will stop using controversial remote-testing software following student outcry (theverge.com)

/ Anna Jerbrant, Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education